Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2023./2024.

KLASA: 604-01/23-01/15                                                                                            

Ur.broj: 2176-4-02-23-2                                                                                                          

U Novskoj,  17. listopada 2023.                                                                                         

 

Na temelju članka 6. Odluke o stipendiranju  (“Službeni vjesnik”  broj: 39/14, 62/19, 61/20 i 72/23) Gradonačelnica Grada Novske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2023./2024.

 

I.

Pozivaju se studenti  s prebivalištem na području Grada Novske da podnesu prijavu za dodjelu studentske stipendije za akademsku godinu  2023./2024.

 

II.

Postupak dodjele stipendija  kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendiranju („Službeni vjesnik“ broj 39/14, 62/19, 61/20 i 72/23).

 

ODREDBE O PRAVU NA STIPENDIJU I VISINI STIPENDIJE

 

III.

Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti viših škola i fakulteta koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Novske najmanje godinu dana prije objave javnog poziva, a koji u trenutku objave javnog poziva nisu stariji od 26 godina.

Pravo na studentsku stipendiju može se ostvarivati isključivo za  jedan prijediplomski i diplomski studij, odnosno integrirani studij, u skladu s trajanjem redovnog studija.

 

IV.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

 • studenti koji ponavljaju godinu studija ili imaju odobrenje fakulteta o mirovanju studentskih obveza,
 • studenti koji su odslušali predavanja posljednjeg semestra (apsolventi),
 • studenti koji su u prošloj akademskoj godini studirali na  jednom fakultetu pa su u tekućoj akademskoj godini upisali prvu godinu na drugom fakultetu,
 • studenti koji više od jedan put tijekom stipendiranja nisu izvršili ugovornu obvezu upisa više godine studija radi pada godine,
 • studenti koji više od jedan put tijekom stipendiranja nisu izvršili ugovornu obvezu upisa više godine studija radi korištenja prava na mirovanje studentskih obveza,
 • studenti koji na zadnji dan roka za podnošenje prijava na javni poziv za  ostvarivanje prava na stipendiju imaju dospjelo dugovanje s osnova povrata stipendije,
 • studenti koji primaju  stipendiju ili neku drugu potporu za školovanje po nekom drugom osnovu. (Iznimno, studenti  koji ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu, a  koji preko tjedna borave u mjestu školovanja, mogu ostvariti pravo i na stipendiju Grada  ako je prihod po članu obitelji manji od 79,63 eura mjesečno, ako se radi o obitelji samohranog roditelja kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 132,72 eura mjesečno, te ako se radi o korisnicima zajamčene minimalne naknade. Pravo na stipendiju u ovom slučaju može se ostvariti uz uvjet da studentu radi ostvarivanja prava na stipendiju Grada ne prestane    pravo na isplatu druge stipendije ili potpore za školovanje.)

 

Studenti koji su primali stipendiju Grada ranijih akademskih godina, ali su raskinuli ugovor o stipendiranju radi  ostvarivanja prava na stipendiju iz drugog izvora, mogu ponovno ostvariti pravo na stipendiju tek kada u cijelosti  izvrše  sve financijske obveze prema Gradu (povrat primljenih sredstava na ime stipendiranja).

 

V.

Studenti koji su ostvarivali pravo na stipendiju do akademske godine 2018./2019., a nisu izvršili ugovornu obvezu upisa više godine studija, mogu ostvariti pravo na stipendiju pod sljedećim uvjetima:

 

 • da su do donošenja Odluke o dodjeli stipendija zaključili s Gradom ugovor o povratu primljene stipendije za onu akademsku godinu za koju nisu izvršili obvezu upisa više godine studija,
 • da studenti koji već imaju zaključen ugovor o povratu primljene stipendije ili im je utvrđena obveza jednokratnog povrata stipendije nemaju dugovanja po osnovi povrata stipendije na zadnji dan roka za podnošenje prijava na javni poziv za  ostvarivanje prava na stipendiju.

 

Ukoliko student iz stavka 1. ove točke ili  njegov roditelj ne bude uredno izvršavao obvezu vraćanja stipendije te ako ne podmiri tri obroka za povrat stipendija, Gradonačelnik ima pravo raskinuti postojeći Ugovor o stipendiranju, osim ako se utvrdi da  kašnjenje u povratu sredstava ima opravdan razlog, o čemu je student ili roditelj dužan izvijestiti Grad u trenutku nastanka opravdanog razloga.

 

U slučaju iz prethodnog stavka  stipendist je dužan izvršiti povrat i onih sredstava koje je na ime stipendije primao temeljem  Ugovora o stipendiranju koji je raskinut.

 

VI.

Visina studentske stipendije u akademskoj godini 2023./2024. iznosi 75,00 EUR (slovima:sedamdesetpeteura)/565,08 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK).

Visina studentske stipendije za studente iz obitelji u kojoj živi još dvoje ili više djece do 18. godine života i djece koja se nalaze na redovnom školovanju u srednjoj školi ili visokom učilištu u akademskoj godini 2023./2024. iznosi 106,00 EUR /798,60 HRK mjesečno (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR=7,53450 HRK).

Gradonačelnica može u tijeku korištenja stipendije, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima,  promijeniti prvobitno utvrđen iznos stipendije te će se ta mogućnost  predvidjeti ugovorom.

 

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

VII.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se do 3. studenoga 2023. godine  u sobu 208  ili poštom na adresu: Grad Novska, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s naznakom  “Javni poziv za dodjelu stipendija studentima”.

 

Prijave zaprimljene izvan roka  neće se uzeti u razmatranje.

 

Nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje, osim u slučaju da je postojao opravdani razlog za dostavu nepotpune prijave.

 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

VIII.

Za ostvarivanje prava na studentsku  stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu za dodjelu stipendije (obrazac),
 • potvrdu fakulteta o upisu na fakultet za studente 1. godine studija, odnosno, potvrdu  o upisu u višu godinu studija  za studente viših godina studija,
 • presliku indeksa, potvrdu o tijeku studiranja  ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljiv tijek studiranja  odnosno redovan upis u višu godinu,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izjavu da se ne ostvaruje/ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za školovanje (obrazac),
 • presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine studija (svjedodžba 4. razreda),
 • izjavu o činjenici da se neposredno nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nije upisao niti jedan fakultet (za studente 1. godine studija  koji fakultet nisu upisali odmah nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja),
 • IBAN  računa studenta.

 

Za studente iz obitelji iz obitelji u kojoj živi još dvoje ili više djece do 18. godine života i djece koja se nalaze na redovnom školovanju u srednjoj školi ili visokom učilištu potrebno je priložiti preslike rodnih listova za svu djecu te ukoliko se radi o djetetu starijem od 18 godina potvrdu o redovnom školovanju u srednjoj školi ili visokom učilištu.

Iz dokumentacije priložene uz prijavu za dodjelu stipendije mora biti vidljivo koju je godinu studija student upisao u akademskoj godini 2023./2024., te koju je godinu studija imao upisanu u akademskoj godini 2022./2023.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija te će ista po donošenju biti objavljena na internetskoj stranici Grada Novske www.novska.hr . Odluka će sadržavati  ime i prezime studenta  i godinu studija.

 

X.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija Gradonačelnica će sa stipendistima zaključiti  ugovore o stipendiranju kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

XI.

Svi studenti koji žele ostvariti pravo na  stipendiju Grada Novske za akademsku godinu 2023./2024., neovisno o tome jesu li bili stipendisti Grada Novske u akademskoj godini  2022./2023.  (prošlogodišnji stipendisti), moraju se javiti na javni poziv za dodjelu stipendija i priložiti svu traženu dokumentaciju.

 

XII.

Osobe koje se prijave na javni poziv  svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu javnog poziva i donošenje odluke o dodjeli stipendija.

Podnositelji prijave svojim potpisom daju suglasnost da voditelj obrade osobnih podataka prikupi i obradi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

XIII.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, na broj telefona: 044/691-519.

 

                                                                          GRADONAČELNICA

                                                                    Marija Kušmiš, mag.oec., v.r.

 

PRIJAVA

IZJAVA

ODLUKA