Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Novske za mandatno razdoblje 2021.-2024. godine

KLASA: 021-06/21-01/ 5

URBROJ: 2176/04-01-21-1

Novska, 15. srpnja 2021.

                                                                                                                                 

 

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) , članka 3. stavak 3.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 24/14)  i temeljem Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Novske za mandatno razdoblje 2021.-2024. godine, Grad Novska raspisuje  

 

JAVNI POZIV

za isticanje  kandidatura  za  članove

Savjeta mladih Grada Novske za mandatno razdoblje 2021.-2024. godine

 

I.

Raspisuje se javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novske na mandatno razdoblje od tri godine, računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih Grada Novske  ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih).
 

Savjet mladih Grada Novske, osniva se kao savjetodavno tijelo Grada Novske, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Novske.
 

Savjet mladih ima devet (9) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

 II.

U Savjet mladih može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Novske, koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

 III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu predložiti:

 • udruge koje rade s mladima i za mlade,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • podmladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije,
 • neformalne skupine mladih.

 

Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 1. ove točke neformalna skupina mladih onda to mora biti skupina od najmanje 40 mladih.

 

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika dokazuje se izvatkom iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih.

 

IV.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

 

U Savjet mladih Grada Novske biraju se mladi različitih dobnih skupina mladih, od školske i studentske populacije, do populacije mladih iz reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa za mlade i skrbi za mlade.

V.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se Povjerenstvu za izbor i imenovanje Gradskog vijeća, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu Grada Novske i to u roku  20 dana od dana objave javnog poziva na Internet stranicama Grada Novske i u sredstvima javnog priopćavanja.

 

Prijedlog mora sadržavati:

 

 • ime i prezime kandidata,
 • ime roditelja,
 • osobni identifikacijski broj kandidata,
 • adresu prebivališta ili boravišta na području Grada Novske, uz prilaganje odgovarajuće isprave kojom se dokazuje prebivalište/boravište
 • dan, mjesec, godinu i mjesto rođenja,
 • naznaku da li je kandidat učenik osnovne ili srednje škole, član učeničkog vijeća, student, član studentskog zbora, član udruge, član sindikalne ili strukovne organizacije nezaposlena/zaposlena osoba, član podmlatka političke stranke ili neformalne skupine mladih  te
 • obrazloženje prijedloga iz kojeg se vidi zbog čega bi kandidat trebao biti izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta.

 

Prijedlog potpisuje ovlaštena osoba predlagatelja, odnosno ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 40 mladih, uz navođenje svog osobnog identifikacijskog broja, dana, mjeseca i godine rođenja i adresu boravišta odnosno prebivališta. Ukoliko prijedlog podnosi udruga ili drugi organizirani odbici mladih (izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih).

 

Ukoliko kandidat ili zamjenik kandidata ima prebivalište na području Grada Novske, prijedlogu se prilaže preslika osobne iskaznice kandidata odnosno uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od 6 mjeseci,  ako kandidatu nije izdana osobna iskaznica. Ukoliko kandidat ili zamjenik kandidata ima boravište na području Grada Novske, prijedlogu se prilaže uvjerenje policijske uprave o boravištu kandidata, ne starije od 6 mjeseci.

 

Predlagatelj je dužan dostaviti dokumentaciju iz stavka 1.-4. ove točke i za kandidate i za njihove zamjenike.

 

VI.

Povjerenstvo  za izbor i imenovanje Gradskog vijeća, obavit će sljedeće poslove:

 

 • provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi Popis važećih kandidatura.
 • Izvješće i Popis iz stavka 1. ove točke dostavit će se Gradskom vijeću i objaviti na mrežnoj stranici Grada Novske i putem sredstava javnog priopćavanja s područja Grada.
   

Popis važećih kandidatura sastavlja se  prema abecednom redu prezimena kandidata i sadrži:

 • redni broj kandidata  i zamjenika kandidata
 • ime i prezime kandidata i zamjenika kandidata,
 • naznaku predlagatelja, datum i godina rođenja.
   

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novske tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.
 

Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća. Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 9. na rang listi najviše dobivenih glasova. U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
 

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novske, objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Novske u roku od 48 sati, od utvrđivanja rezultata te u sredstvima javnog priopćavanja.

VII.

Pisane i obrazložene kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novske mogu se dostaviti  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novske“, osobnom dostavom u  pisarncu Grada Novske ili putem pošte, zaključno do  22. listopada 2021. godine na adresu:

 

                                                 Grad Novska

                                               Gradsko vijeće

                                 Povjerenstvo za izbor i imenovanje

                                        Trg dr. Franje Tuđmana 2

                                                 44330 Novska

 

VIII.

Ovaj javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Grada Novske i na Radio postaji Novska d.o.o..

 

                                                            GRAD NOVSKA

OBRAZAC za prijavu kandidata
OBRAZAC za prikupljanje potpisa
OBRAZAC_izjava o prihvaćanju kandidature

ODLUKU o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Novske za mandatno razdoblje 2021.-2024. godine