Grad NOVSKA Službene stranice

O B A V I J E S T o produženju roka za isticanje kandidatura za izbor članova SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE za mandatno razdoblje 2021.- 2024.godine

 

KLASA: 021-06/21-01/5

URBROJ: 2176/04-01-21-1

Novska, 20. listopada 2021.

 

O B A V I J E S T

O PRODUŽENJU ROKA ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021.- 2024. GODINE

 

U Javnom pozivu za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Novske za mandatno razdoblje 2021.-2024. godine, (KLASA: 021-06/21-01/5, URBROJ: 2176/04-01-21-1, od 15. srpnja 2021. godine), koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada Novske 02. rujna 2021. godine,  produžuje se rok za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Novske.

„Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novske, mogu se dostaviti u zatvorenoj omotnice s naznakom „Kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novske“ osobnom dostavom u pisarnicu Grada Novske ili putem pošte, zaključno do 02. studenog 2021. godine na adresu: Grada Novska, Gradsko vijeće, Povjerenstvo za izbor i imenovanje, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska“.

Ova Obavijest objavit će se na mrežnoj stranici Grada Novske i u programu Radio postaje Novska d.o.o.