Grad NOVSKA Službene stranice

O G L A S za prijam u službu službenika u Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto

KLASA: 112-03/21-01/5

URBROJ: 2176/04-04-21-1

Novska, 11. studenog 2021.

 

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske, dana 11. studenog 2021. godine, raspisuje

 

O G L A S

za prijam u službu službenika u Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto

 

1. VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA GOSPODARSTVO

2 - Izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla na rok od 6 mjeseci

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • magistar ekonomije, magistar agronomije ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obavezni probni rad od dva mjeseca.

 

Sukladno članku 14. stavku 3. podstavak 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta i uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje Ministarstva uprave.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit. Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19). Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Grada Novske naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br: 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang - listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i za isto priložio dokaze.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • uvjerenje o položenom državnom  ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseci, od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na Oglas,
 • dokaz o radnom stažu u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda, izjava i sl.) iz kojeg je vidljivo odgovarajuće radno iskustvo, 
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),

 

kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Prijavom na oglas kandidati/kandidatkinje pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

Natjecati se može i kandidat kod kojeg je nastupila rehabilitacija u skladu s  posebnim zakonom.

Izabrani kandidat pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Grad Novska.

Oglas za prijam u službu objavit će se na  oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Novska i na Internetskoj stranici HZZ i Grada Novske.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Grad Novska, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglas obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Grad Novska će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Novska s naznakom: «Za oglas - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO“, na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava bit pozvani na dopunu prijave.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

U prijavi na Oglas navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se neće upotrijebiti u druge svrhe.

Podnošenjem prijave na ovaj oglas prijavitelji potvrđuju da su upoznati s izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Novske koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na mrežnim stranicama Grada Novske.

Ponude se podnose zaključno do 19. studenog 2021. godine.

 

 

                                                                                                                             GRAD NOVSKA