Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJESTI I UPUTE ZA ODRŽAVANJE prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua - VIŠI REFERENT ZA GRADITELJSTVO

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG  REFERENTA/CE ZA GRADITELJSTVO  

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske raspisao je javni  natječaj za prijam u službu - višeg referenta za graditeljstvo  na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj: 37/22 od 23. ožujka 2022. godine, na mrežnim stranicama Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i raspisanog natječaja  kandidatima prijavljenim na predmetni natječaj, Povjerenstvo za provođenje natječaja upućuje

O B A V I J E S T I   I   U P U T E   Z A  O D R Ž A V A N J E

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua

1. Radno mjesto -  Viši  referent za graditeljstvo na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • vodi poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju razvojnih projekata Grada Novske
 • provodi radnje za realizaciju investicija Grada Novske, sudjeluje u izradi ugovora i nadzire izvršenje ugovora iz područja graditeljstva
 • prati i proučava stanje u okolišu, te predlaže i priprema mjere zaštite okoliša i održivog razvitka, sudjeluje u izradi nacrta akata iz oblasti zaštite okoliša, surađuje na pripremi i provođenju projekta iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvitka
 • odgovara na opće upite građana, prima stranke i daje strankama potrebne informacije i upute
 • obavlja očevide vezane uz poslove graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša
 • izrađuje izviješće o radu i druge propisane izvještaje
 • prati propise iz područja graditeljstva i prostornog planiranja i zaštite okoliša
   

Podaci o plaći:

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 4/18 i 72/18). Slijedom toga plaća, za radno mjesto višeg referenta, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta - 3,10 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.
 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20),
 3. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
 4. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 5. Zakon o općem upravnom postupku („ Narodne novine“ broj: broj: 47/09).
   

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje provodi Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

2. Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta.

3. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

4.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas,

5. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.

6. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Kandidat može  nakon pismene provjere znanja ostvariti najmanje 10 bodova.

7. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

8.  Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu Natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju.

Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 7.

Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova,

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova,

Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva,

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka,

Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu,

Pročelnik donosi rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na Natječaj.
 

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranja na web-stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske.

 

 

                UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
                PROSTORNO PLANIRANJE 
I ZAŠTITU OKOLIŠA

                       Povjerenstvo za provođenje natječaja

                                        Predsjednica

                              Marija Cikojević, dipl. iur. v. r.