Grad NOVSKA Službene stranice

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2021. godinu

KLASA: 061-01/21-01/1

URBROJ: 2176/04-05-21-2

Novska, 16. lipnja 2021.

 

Na temelju Odluke o raspisivanju pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2021. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Novske na 1. sjednici održanoj  9. lipnja 2021. godine raspisuje se
 

POZIVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2021. godinu

I.

Raspisuje se Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novske za 2021. godinu.

II.

Pozivni natječaj raspisuje se za sljedeća Javna priznanja Grada Novske:

  • Nagrada za životno djelo Grada Novske,
  • Plaketa Grada Novske,
  • Pisano priznanje Grada Novske,
  • Povelja humanosti Grada Novske,
  • Zahvalnica Grada Novske

Javna priznanja dodjeljuju se građanima, trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama za postignuta ostvarenja od značaja za Grad Novsku i šire.

Nagrada  Grada Novske za životno djelo dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u svom radnom vijeku, svojim djelovanjem u određenoj oblasti društvenog života,  rada i predstavlja izuzetan, značajan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Novske u oblasti gospodarstva, prosvjete, znanosti, inovacija, racionalizacije, unaprjeđenja tehnologije rada, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa, humanitarnog rada i drugih ovlasti. Nagrada Grada Novske može se dodijeliti i posthumno.

Plaketa se dodjeljuje za osobito značajne zasluge i rezultate u oblasti gospodarstva, prosvjete, znanosti, inovacije, racionalizacije, unapređenja tehnologije rada, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, obrane zemlje, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, humanitarnog rada i drugih oblasti.

Pismeno priznanje dodjeljuje se za značajne zasluge i rezultate u oblastima navedenim u prethodnom stavku.

Povelja humanosti se može dodijeliti pojedincima i skupinama građana koji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem na području Grada istaknuli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugog otklonjena prijeteća pogibelj  te drugim akcijama i aktivnostima pružanja ljudske pomoći.

Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama koji na bilo koji način pomažu građanima i Gradu Novskoj.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

  • da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti, odnosno promidžbi navedenih djelatnosti,
  • da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzorna stručnjaka,
  • ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Grada Novske,
  • da se radi o pojedincima ili skupini građana koji su se svojim požrtvovnim djelovanjem istakli u poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i poduzimanje drugih akcija i aktivnosti u pružanju ljudske pomoći,
  • da se radi o pravnim i fizičkim osobama koji na bilo koji način pomažu građanima i Gradu Novska.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi gradonačelnik, trgovačka društva, ustanove, udruge, Mjesni odbori i građani s područja Grada Novske.

Prijedlog mora sadržavati podatke o predloženoj fizičkoj ili pravnoj osobi s naznakom vrste javnog priznanja, područja za koja se predlaže javno priznanje i obrazloženje kojim će se opravdati prijedlog za dodjelu priznanja.

Rok za podnošenje pismenog prijedloga je  10. rujna 2021. godine., do 14,30 sati osobnom dostavom ili predajom prijedloga putem pošte, kao  preporučena pošiljke na naznačeni datum.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Novske preko pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu,  u zatvorenoj omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA GRADA NOVSKE - NE OTVARAJ.”, osobnom dostavom u gradsku pisarnicu  ili poštom na adresu:  GRAD NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Novske za 2021., godinu bit će donesena na sjednici Gradskog vijeća Grada Novske, a uručenje će biti upriličeno  na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Novske.Ovaj Pozivni natječaj objavit će se  na internetskim stranicama Grada Novske i putem Radio postaje Novska.

                                  Predsjednik
                                    Ivica Vulić