Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine

Grad Novska, Upravni odjel za gospodarstvo, poljioprivredu, komunalni sustav  i prostorno uređenje,  temeljem  Odluke Gradonačelnika Grada Novske objavljuje 
 
 
JAVNI   NATJEČAJ 
za prodaju nekretnine
                                  
              
1. PREDMET  PRODAJE  I  KUPOPRODAJNA CIJENA
 
Nekretnina - neizgrađeno građevinsko zemljište  u vlasništvu Grada Novske označeno kao kč. br. 2342/20 oranica Obrtnička ulica pov. 225 m2,  zk. ul. 1912 k.o. Novska (u katastarskoj izjmeri identificira se kao kč.br. 3629/4 u k.o. Novska).
 
Prema Prostornom planu uređenja Grada Novske  (Službeni  vjesnik broj  07/05, 42/10, 8/13) zemljište se nalazi u građevinskom području, namjena stanovanje S-1 na pretežito izgrađenim površinama.
 
Početna kupoprodajna cijena iznosi 40 kn/m2 odnosno ukupno 9.000,00 kn.    
 
2. OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
 
Prodaja  nekretnine provest će se prikupljanjem pisanih ponuda.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i  fizičke osobe.
Zainteresirani ponuditelji dužni  su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na račun Grad Novska broj: IBAN HR40 2340009-1829300005 s naznakom „Javni natječaj za prodaju nekretnine, model  68 poziv na broj 7889 -OIB.  
Ponuditelju  koji bude izabran kao najpovoljniji, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu. 
 
3. PONUDA TREBA  OBAVEZNO  SADRŽAVATI:
 
- Pisanu ponudu sa obrazloženim pravnim interesom ponuditelja,,
- Za fizičke osobe -  OIB i presliku osobne iskaznice ili putovnice,
- Za pravne osobe – OIB, izvadak iz sudskog registra, osoba ovlaštena za zastupanje
- Iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama po m2 i ukupnu cijenu,
- Dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 
Pisane  ponude se predaju u Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, u pisarnici, I  kat, s napomenom “Ponuda na natječaj – ne otvarati “ u roku od 10 dana od objave obavijesti o raspisanom javnom natječaju u “Narodnim novinama”. 
 
4. MJERILA  ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Kupoprodajni ugovor će se sklopiti sa osobom koja zadovoljava opće  uvjete natječaja i ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada  Novske.
Ponuditelj  čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru sklopiti ugovor o kupoprodaji, te u daljnjem roku od 15 dana od sklapanja ugovora uplatiti  kupoprodajnu cijenu.
 
Kupoprodajna cijena plaća se odjednom.
Trošak  poreza na promet nekretnina, ovjere i provedbe ugovora u zemljišnim i drugim javnim knjigama snosi kupac.
 
 
                         
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
komunalni sustav i prostorno uređenje
 
 
 
NAPOMENA:
Obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 24/2018. od 9.3.2018.
Ponude na javni natječaj  podnose se do 19. ožujka 2018. godine.