Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ - zakup poslovnog prostora u Novskoj, Potočna ulica br.19.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Novske  na temelju članka  9. stavak 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (“Službeni vjesnik”  broj 3/13 i 4/18) i Odluke Gradonačelnika Grada Novska KLASA: 372-03/18-01/7; URBROJ: 2176/04-03-18-2 od  20. veljače  2018. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

1.         Predmet javnog natječaja  je zakup poslovnog prostora  u Novskoj, Potočna ulica br.19.

  • poslovni prostor  se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č. br.  2786/2, 2788/2, 2784/3, 2782/3 k.o. Novska
  • djelatnost: smještaj vozila-garaža,
  • površina: 52,20 m2,
  • početna cijena: 174,00 kn,
  • na iznos ugovorene  zakupnine  Grad Novska obračunava porez na dodanu vrijednost po zakonskoj stopi,
  • očevid poslovnog prostora omogućit će se  svakog radnog dana od od 08.00 do 12 sati
  • rok privođenja namjeni: priveden namjeni

 

2.          Poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

3.         Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem je viđen.

4.           Prednost pri zakupu poslovnog prostora  imaju osobe utvrđene u članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

5.         Javni natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici  po postupku i uvjetima propisanim Odlukom o zakupu poslovnog prostora Grada Novske (Službeni vjesnik broj 3/13 i 4/18).   

6.         Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  fizičke i pravne osobe.

7.         Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju obavezno sadrži:

*  ime i prezime, adresa prebivališta, OIB  (ako je natjecatelj fizička osoba – građanin),

*   naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik),

* tvrtka, adresa sjedišta, OIB,  MB pravne osobe,  ime i prezime te OIB osobe  ovlaštene za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba), 

* naznaku poslovnog  prostora za koji se dostavlja pisana ponuda,

* djelatnost koja će se obavljati u poslovnom  prostoru,

* ponuđenu mjesečnu zakupninu u kunama izraženu bez PDV-a,

8.         Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

* presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba ili obrtnik, odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba,

*  izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude na  javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik,

* izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba -  trgovačko društvo,

* potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana  prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,

* potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novska o stanju duga prema proračunu grada,

* izjavu ponuditelja da prihvaća uvjete javnog natječaja, te da će  ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, dostaviti zakupodavcu   potvrđenu bjanko zadužnicu  koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine,

* ponuditelji koji se pozivaju na prednost  pri zakupu poslovnog prostora  sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti dokaz o statusu, sukladno zakonu,

* dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu dvostrukog početnog iznosa zakupnine na račun Grada Novske IBAN HR40 2340009-1829300005 s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora, model  68 poziv na broj 7706-OIB.

 

Pisana ponuda s utvrđenim prilozima za sudjelovanje u javnom natječaju u zatvorenoj omotnici može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom u roku od 10 dana od objave obavijesti o raspisanom javnom natječaju u Narodnim novinama.

Pisane ponude podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA  NA JAVNI NATJEČAJ  ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NOVSKOJ, Potočna 19“ na otvaraj, na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana2, Novska.

Otvaranje pristiglih  ponuda održat će se  idući dan od isteka roka za podnošenje ponuda  u 12 sati u prostorijama Gradske uprave, Trg dr. Franje Tuđmana 2/ I kat, Novska.

9.         Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik.

Na odluku Gradonačelnika ponuditelji mogu uložiti prigovor u roku od 3 dana od dana dostave  Odluke.

 Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

10.       Najpovoljniji ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o zakupu sa Gradom Novska u roku od 15 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

11.       Najpovoljniji  ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je zakupodavcu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu godišnjeg zaduženja za prvu godinu zakupa, radi osiguranja plaćanja zakupnine.

12.       Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava  sukladno članku  21. Odluke o zakupu poslovnog prostora Grada Novske, o trošku zakupnika.

13.       Sukladno članku 9. stavku 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni vjesnik broj 3/13 i 4/18)  zbog obimnosti teksta a radi ekonomičnosti, u Narodnim novinama  objavljen je tekst obavijesti o javnom natječaju, a cjeloviti tekst  javnog natječaja objavljuje   se na web stranici Grada Novska i na oglasnoj ploči Grada Novska, te  će se vidno istaknuti na poslovnom prostoru koji se daje u zakup.

14.      Gradonačelnik Grada Novska zadržava mogućnost neprihvaćanja niti jedne ponude.

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

komunalni sustav i prostorno uređenje

NAPOMENA:

Obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljena je u Narodnim novinama broj 24/2018. od 9.3.2018. Ponude se podnose do 19.3.2018. godine.

 

OBRAZAC PONUDE