Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za privremeni zakup poslovnog prostora (caffe bara) u Sportskoj dvorani u Novskoj , u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga za vrijeme 16. malonogometnog turnira "NOVSKA 2017./2018."

Grad Novska objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za privremeni zakup poslovnog prostora (caffe bara) u Sportskoj dvorani u Novskoj ,
u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga za vrijeme 16. malonogometnog turnira "NOVSKA 2017./2018."

 

     

I.          Predmet natječaja je privremeni zakup poslovnog  prostora u Novskoj, Radnička 2C u Sportskoj dvorani Novska, površine 50 m2 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti  pripreme i usluživanja pića na određeno vrijeme od 15. prosinca 2017. do 13. siječnja 2018. godine (ukupno  30 dana).

            Zakupnik ima pravo korištenja ulaza, hodnika i WC-a.

Početna mjesečna zakupnina za zakupljeni prostor iznosi  1.520,00  kn.

U iznos početne mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi.

U iznosu zakupnine nije sadržan PDV,  te je zakupodavac   dužan  na iznos ugovorene  zakupnine  obračunati porez na dodanu vrijednost po zakonskoj stopi.

 

II.         Uvjeti  javnog  natječaja:

* zakup se zasniva na određeno vrijeme od 15. prosinca 2017. do 13. siječnja 2018.

* zakupodavac prostor daje u zakup u stanju u kojem je viđen,

* neprihvatljiva je ponuda ponuditelja koji na dan zaključenja javnog natječaja ima dospjela a nepodmirenja dugovanja prema proračunu grada Novska, neovisno o tome da li je dug zastario,  i koji ima nepodmirenja dugovanja prema Republici Hrvatskoj po osnovu javnih davanja,

*zakupljeni prostor daje se zakupniku u viđenom stanju, 

* zakupnik mora osigurati opremu i inventar za pružanje usluge,

* zakupnik je dužan pridržavati se odredbi javnog reda i mira kao i ostalih važećih odluka  Grada Novske,

* zakupnik je dužan osigurati i primijeniti sustav naplate (izdavanje računa) u skladu sa odredbama Zakona  fiskalizaciji u prometu gotovinom,

*zakupnik se dužan pridržavati odredbe članka  21. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11).


III.       Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici.

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti obilazak prostora svakodnevno od 8-14 sati uz prethodnu najavu kod zakupodavca.


IV.       Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  pravne i fizičke osobe.


V.        Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju obavezno sadrži:

* za fizičku osobu obrtnika: naziv obrta, sjedište obrta, ime i prezime vlasnika obrta, njegovo prebivalište i OIB  

* za pravnu osobu: naziv pravne osobe, sjedište, OIB i osobu ovlaštenu za zastupanje,

* opis djelatnosti koju  ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru,

* ponuđeni iznos zakupnine bez PDV-a izražen u kunama.


VI.       Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

* presliku osobne iskaznice,

* presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o upisu obrta,

* izvadak iz sudskog registra sa upisom djelatnosti i osobom ovlaštenom za zastupanje, ne stariji od 30 dana 

* potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novska o stanju duga prema proračunu grada, ne stariju od 30 dana

* potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja, ne stariju od 30 dana  

* dokaz o uplati jamčevine,

* izjava ponuditelja da prihvaća uvjete javnog natječaja, te da će  ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponuditelja, uplatiti ponuđenu zakupninu da dan sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

VII.    Ponude na natječaj podnose se  do 8. prosinca 2017. godine do 12 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za poslovni prostor Radnička 2C, Novska -ne otvaraj“ na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici Grada Novska.

Otvaranje pristiglih  ponuda održat će se  8. prosinca 2017. godine u 12,15 sati u Gradskoj vijećnici, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska.

VIII.    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik. Odluka Gradonačelnika je konačna.

Ponude ponuditelja koji na dan zaključenja javnog natječaja imaju dospjela a nepodmirenja dugovanja prema proračunu grada Novska, neovisno o tome da li je dug zastario  i koji imaju nepodmirena dugovanja prema Republici Hrvatskoj po osnovu javnih davanja, odbit  će se.


IX.       Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude. Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz ponudu osim dokaza iz točke VI. dostaviti:

  • izvornik potvrde o utvrđenom statusu koju je izdao nadležni Ured za obranu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana prijave na natječaj, na temelju koje ostvaruju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa,
  • izvornik uvjerenja izdan od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje koja ne smije biti starija od 30 dana do dana prijave na natječaj,   na temelju kojeg se dokazuje da ponuditelj nije korisnik mirovine.


X.        Najpovoljniji ponuditelj obvezan je  na poziv Grada Novska sklopiti ugovor o zakupu sa Gradom Novska. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.


XI.       Ugovor o zakupu sklapa se o trošku zakupnika.

XII.      Gradonačelnik Grada Novska zadržava mogućnost neprihvaćanja niti jedne ponude.

 

GRAD NOVSKA