Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv za sufinanciranje udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske koje su uključile nove kategorije u natjecanje - (kvalitetan sport)

Zajednica sportskih udruga Grada Novske

Izvršni odbor

Broj: 2 /2017

Novska,27. rujan 20167.

 

Na temelju točke V. Programa javnih potreba u sportu  Grada Novske za 2017. godinu, članka 56. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Grada Novske  i  članka 38., točka 10. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Novske, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv za sufinanciranje udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske koje su uključile nove kategorije u natjecanje.

 (kvalitetan sport)

 

 

 1. Zajednica sportskih udruga Grada Novske ( u daljnjem tekstu: Zajednica)  poziva sportske nogometne klubove sa sjedištem na području Grada Novske, članice Zajednice, da se prijave na javni poziv za sufinanciranje udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske koje su uključile nove kategorije u natjecanje (kvalitetan sport).
 2. Ukupno osigurana sredstva  natječaja iznose 64.039,45 kuna
 1. Sastavni dio ovog Javnog poziva čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju ciljevi, visina sredstava, okvirni broj prijava, tko može podnijeti prijavu na Javni poziv, dokumentaciju koja se obavezno mora priložiti u prijavi, odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima,  te ostale odredbe.
 2. Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 27. listopada 2017. godine
 3. Prijave programa i projekata  dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske - www.novska.hr
 4.  Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„ PRIJAVA  NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE UDURGA ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA NOVSKE KOJE SU UKLJUČILE NOVE KATEGORIJE U NATJECANJE (KVALITETAN SPORT)   ZA 2017. GODINU“ – NE OTVARATI!

 

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA

GRADA NOVSKE

Tina Ujevića 2C

(Sportska dvorana Srednje škole)

44330, Novska

 1. U skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva, sredstva za  prijavljene programe mogu ostvariti  sportski  klubovi s područja Grada Novska, članice Zajednice koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost ako:
 • je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • je uredno ispunila obveze prema Zajednici i Gradu za primljenu donaciju u prethodnoj godini
 1. Kako se može ostvariti prednost u sufinanciranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni  poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 2. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje za Javni poziv za sufinanciranje udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Novske koje su uključile nove kategorije u natjecanje(kvalitetan sport)
 3. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 4. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:  zsu.novska@gmail.com  ili Zlatku Šepoviću, tajniku Zajednice na broj telefona 098/650 542,  svakog radnog dana  isključivo u vremenu od 7,00 – 13,00 sati

OVDJE MOŽETE PREUZETI

UPUTE ZA PRIJAVITELJE NOVE KATEGORIJE

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2