Grad NOVSKA Službene stranice

Polupodzemni kontejneri - Novokom Novska

Po završetku ugradnje polupodzemnih kontejnera slijedi podjela plavih i žutih kanti, koje su besplatne, za odvojeno prikupljeni otpad (papir i plastiku) postambenim zgradama kako

bismo korisnicima omogućili lakše odvajanje. Kontejneri će uskoro u postavu na drugim lokacijama u Gradu.