Grad NOVSKA Službene stranice

USMENA JAVNA DRAŽBA radi prodaje rabljenog automobila

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novska (Službeni vjesnik broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13 i 8/13)  Gradonačelnik Grada Novska donio je Odluku o provođenju

 

USMENE  JAVNE  DRAŽBE

radi prodaje rabljenog  automobila

 

I.         Predmet prodaje je osobni  automobil u vlasništvu Grada Novske: VOLVO 2.5 T, registarskih oznaka KT 177-CL,  godina proizvodnje 2006.,  broj šasije YV1AS565171019216, snage 147 kW, boja plava s efektom,  prijeđeno  359.942    km, registriran do 20.12.2017. godine, rabljeni  u voznom stanju.

Osobni automobil se prodaje po principu viđeno – kupljeno te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.

Početna cijena iznosi 43.084,00 kn.

Usmena javna dražba zakazuje se za 18. prosinca 2017. godine u  9 sati na adresi: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2/I kat.

Pozivaju se ponuditelji da pristupe na javnu dražbu.

 

II.        U dražbi mogu sudjelovati  fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u visini 10% početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj IBAN HR2340009-1829300005  Grad Novska, model 68, poziv na broj  7706-OIB za fizičke i  pravne osobe, najkasnije do 21. studenog 2017. godine,  IBAN HR402340009-1829300005 model 68 poziv na broj 7706-OIB,

III.      Prije usmene javne dražbe ponuditelj  prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta: 

  1. presliku identifikacijske isprave,
  2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
  3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
  4. izvod iz sudskog registra tvrtki
  5. potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novska kojom

ponuditelj  dokazuje  da nema nepodmirenih dugovanja prema proračunu

Grada.

  1. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine

O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo za prodaju   Grada Novske vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku javne dražbe.

Povjerenstvo vrši usmenu javnu dražbu (nadmetanje) na način da predsjednik Povjerenstva otvara dražbu, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, te upoznaje ponuditelje  o minimalnom  dizanju cijene za 200,00 kn, dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Predsjednik Povjerenstva  će nakon što prestane usmena dražba pozvati tri puta ponuditelje da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva    utvrđuje se da je najpovoljnija ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.

Ako se za javnu dražbu prijavi samo jedan ponuditelj Povjerenstvo može utvrditi njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Zapisnik o provedenoj javnoj dražbi s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku za koju isti donosi Zaključak o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji osobnog automobila.

IV.      Ponuditelj koji uspije na javnoj dražbi dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15  dana. Najpovoljnijem ponuditelju  se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima  se vraća. Ukoliko ponuditelj odustane od kupnje ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku gubi pravo na povrat jamčevine.

V.          Razgledavanje osobnog automobila može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu na  mob. 098/430186  ili tel. 044/ 691510.

VI.      Isporuka osobnog automobila izvršit će se nakon uplate  kupoprodajne cijene.

 

KLASA: 406-09/17-01/10
URBROJ: 2176/04-03-17-4
Novska, 11. prosinca 2017.

                                                                                                        

Gradonačelnik

Marin Piletić, prof. v.r.