Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „LUKOVO U NOVSKOJ“

KLASA: 944-15/20-01/29

URBROJ: 2176/04-03-20-1

Novska, 30. rujna 2020.

 

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 30/2018) Gradonačelnik Grada Novska raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

na manifestaciji  „LUKOVO U NOVSKOJ“

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je davanje na privremeno korištenje javnih površina putem prikupljanja pisanih ponuda u Novskoj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije „Lukovo u Novskoj“ 16., 17. i 18.10.2020.  na sljedećim lokacijama:

 

1) tri lokacije na javnoj površini uz fontanu „Ogrc“ (kč.br. 2898 k.o. Novska) površine 14 m2 za postavljanja štanda ili klupe za pružanje ugostiteljskih usluga za prodaju isključivo hrane i pića:

a) Javna površina uz fontanu „Ogrc“ 1

b) Javna površina uz fontanu „Ogrc“ 2

c) Javna površina uz fontanu „Ogrc“ 3

 

2) šest lokacija s drvenim kućicama na javnoj površini u gradskom parku (kč.br. 1191 k.o. Novska) za prodaju isključivo pića:

a) Javna površina 1

b) Javna površina 2

c) Javna površina 3

d) Javna površina 4

e) Javna površina 5

f) Javna površina 6

 

II. UVJETI NATJEČAJA

 

1. Početna cijena naknade za lokaciju uz fontanu „Ogrc“ za prodaju isključivo hrane i pića iznosi 600 kn/dan. Početna cijena naknade za lokacije u gradskom parku za prodaju isključivo pića iznosi 300 kn/dan.

2. Ponuđene lokacije se daju na korištenje najpovoljnijem ponuditelju. Ugostitelj je dužan organizirati pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije do 24 sata.

Ugostiteljske usluge hrane i pića pružaju se u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti. Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti. 

Izabrani ponuditelj  obvezan je osigurati opremu za pružanje usluga i radnu rasvjetu, urediti i opremiti uređajima i inventarom lokaciju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz svoje ponude uz prethodnu suglasnost Grada Novska, pridržavati se odredbi javnog reda i mira Grada Novska, osigurati i primijeniti sustav naplate usluga  u skladu sa zakonskim odredbama.

 

POSEBNA NAPOMENA:

 

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 izabrani ponuditelj je dužan za vrijeme neposrednog kontakta s posjetiteljima manifestacije koristiti zaštitnu masku, istaknuti dezinficijense, te brinuti o odgovarajućem razmaku posjetitelja, a sve u cilju sprječavanja širenja virusa COVID-19.

Ponuditelji se upućuju pogledati ovogodišnji program Lukova na web stranici: https://www.lukovounovskoj.com/program/, čiji sadržaj je prilagođen u skladu s epidemiološkim preporukama za održavanje manifestacija na otvorenom (ne održava se tradicionalan vatromet ! )

 

3. Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponuda mora sadržavati:

  • Za fizičke osobe obrtnike:  tekst ponude sa imenom  i prezimenom, prebivalište i OIB, preslike osobne iskaznice i obrtnice iz koje je vidljiva registracija za obavljanje  djelatnosti  koja je predmet natječaja, potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju duga prema Gradu Novska po osnovu gradskih poreza, potvrda Porezne uprave o plaćenim gradskim porezima, e-mail i telefonski broj ponuditelja,
  • Za pravne osobe: tekst ponude, naziv tvrtke, sjedište, OIB, preslika izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje  djelatnosti  koja je predmet natječaja, potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju duga prema Gradu Novska po osnovu gradskih poreza ili potvrda Porezne uprave o plaćenim  gradskim porezima, e-mail i telefonski broj ponuditelja.
  • Naznaku za koje dane manifestacije se iskazuje ponuda
  • Oznaku javne površine za koju se iskazuje ponuda
  • Visinu ponuđene naknade
  • Opis ugostiteljske ponude

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom « Natječaj za korištenje javne površine – „Lukovo u Novskoj“ (ugostiteljske usluge) – NE OTVARATI« ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Novske.

Ponude se zaprimaju do 14. listopada 2020. do 9 sati, do kada ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Novske.

Javno otvaranje ponuda održat će se 14. listopada 2020. u 9,30 sati.

5. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos naknade.
 
Ako više ponuditelja ponudi isti iznos naknade prednost ima onaj ponuditelj čija ponuda je iskazana za više dana trajanja manifestacije. Ukoliko su ponude iskazane za iste dana trajanja, prednost ima ona ponuda koja je ranije zaprimljena u pisarnici Grada Novske.

6. Grad Novska ne osigurava izabranim ponuditeljima na ovom natječaju priključak na vodu ili priključak na električnu energiju.
7. S ponuditeljima će se zaključiti Ugovor o privremenom korištenju javne površine.

8. Svaki korisnik dužan je na dan korištenja javne površine do 14 sati sklopiti ugovor, pristupiti na dodijeljenu lokaciju i uplatiti naknadu. U slučaju da korisnik  ne dođe u ugovoreno  vrijeme na lokaciju ili ne uplati  naknadu prije početka korištenja smatrat će se da je jednostrano odustao od korištenja javne površine.

9. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Gradu Novska po osnovi prijašnjih korištenja javne površine.

10. Odluku o izabranim ponuditeljima i rednom broju ostvarene lokacije ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Novske. Odluka o izabranim ponuditeljima i broju ostvarene lokacije objavit će se na internetskoj stranici Grada Novske na mjesto predviđeno za važne obavijesti, odmah po njenom donošenju.

11. Dodatne informacije o ovom javnom natječaju mogu se dobiti u dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske, tel. (044) 691-520.

                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                      Marin Piletić, prof.,v.r.