Grad NOVSKA Službene stranice

Oglas za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Novske

KLASA: 112-03/23-01/1

URBROJ: 2176-4-02-23 -1

Novska, 27. veljače 2023.

 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske broj: 8/21),  temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sukladno Programu za financiranje zapošljavanja u javnom radu, Gradonačelnica Grada Novske, dana 27. veljače 2023. godine, objavljuje


Oglas za zasnivanje radnog odnosa

u javnim radovima na području Grada Novske

 

I.  NAZIV PROGRAMA:  Javni radovi na revitalizaciji javnih površina i uređenje okoliša

 

Oglas se raspisuje za zapošljavanje:

 • Pomoćni radnik/ca na komunalnim poslovima - javni radovi - (m/ž), 4 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - javni radovi 2023 -  puno radno vrijeme.

Poslovi koji će se obavljati:

 • sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste, uklanjanje odvoz i spaljivanje granja i trave, pomoć radnicima kod strojeva u košnji zelenih površina, pomoć kod košnje trave uz Novljansko jezero,          
 • radovi na održavanju čistoće zelenih površina: kidanje osušenih grana s drveća, uklanjanje osušenog cvijeća i pomoć u košnji trave u gradskom parku i u dvorištu gradskog dječjeg vrtića, uređenje okoliša i površina oko dječjih igrališta na lokacijama u naselju Novska,
 • radovi na održavanju čistoće javnih prostora (unutar poslovnih prostora u objektima društvenih domova u vlasništva grada Novske),
 • prenošenje opreme i namještaja u uredima i pomoć u preslagivanju i izlučivanju  dokumentacije, akata koji su nastali u radu tijela  grada Novske.

   Ciljevi provođenja Programa:

 • program javnih radova je mjera zapošljavanja koji podrazumijeva društveno koristan rad, neprofitan i nije komercijalnog karaktera, kroz koji će se afirmirati i integrirati nezaposlene osobe na tržište rada putem društveno korisnog rada, poticati i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti te motivirati nezaposlene na traženje posla,
 • cilj programa je uređenje javnih površina i zaštita okoliša,
 • uređene javne površine i očišćen okoliš od lišća i pokošeni parkovi.

Na Oglas se mogu prijaviti: 

 • osobe u nepovoljnom polažuju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u evidenciji i to::
 • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supstidijarnom odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obiteljii, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog useljeništva.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Stručni uvjeti: NK do SSS bilo kojeg usmjerenja.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti:

 • Životopis,
 • preslika osobne iskaznice ili presliku Domovnice ili iskaznicu pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom,
 • dokaz o stručnoj spremi - presliku svjedodžbe,
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o nezaposlenosti i podatak o duljini prijave od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • i drugi odgovarajući  dokaz iz kojeg je vidljivo da  ispunjava uvjete iz Oglasa

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o tome i imaju prednost pod jednakim uvjetima.

Osobe koje su radile u javnim radovima unazad 12 mjeseci ne mogu biti uključene u javni rad.

Troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda.

 

Izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije kojoj dokazuju da ispunjavaju uvjete oglasa, izabrani kandidati dostavljuju prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44 330 Novska s naznakom „Za Oglas - Javni radovi” računajući od 27. veljače 2023. godine  zaključno sa 7. ožujka 2023. godine.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u roku od osam dana nakon donošenja odluke, putem Web stranice Grada Novske.

 

 

                                                                                   Gradonačelnica

                                                                            Marija Kušmiš, mag.oec. v.r.