Grad NOVSKA Službene stranice

Javni poziv udrugama za dodjelu financijske potpore za provođenje programa opremanja povijesne postrojbe Gradiške graničarske pukovnije

KLASA: 402-08/21-01/23

URBROJ: 2176/04-03-21-1

Novska, 25. kolovoza 2021.

                                                                                                                                 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), (u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske Službeni vjesnik 63A/15)- (u daljnjem tekstu: Pravilnik), te članka 47. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 8/21) Gradonačelnik Grada Novske objavljuje

 

Javni poziv udrugama za dodjelu financijske potpore za provođenje programa  opremanja  povijesne postrojbe Gradiške graničarske pukovnije

 

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je financiranje programa opremanja povijesne postrojbe Gradiške graničarske pukovnije.

Program obuhvaća opremanje povijesne postrojbe  Gradiške graničarske  pukovnije potrebnim povijesnim odorama i opremom, a koja će sudjelovati na svim manifestacijama Grada Novske te na predstavljanju Grada Novske na manifestacijama drugih gradova.
 

 1. Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je opremanje povijesne postrojbe Gradiške graničarske pukovnije na području Grada Novske koja će sudjelovanjem na svim manifestacijama promovirati novljansku kulturnu i povijesnu baštinu.
 

 1. Ukupna sredstva za financiranje

Za financiranje osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.
 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljiv prijavitelj  je udruga koja ima sjedište na području Grada Novske i koja aktivno djeluje na području Grada Novske ili  ima sjedište izvan Grada Novske, ali u svom osnivačkom aktu ima određeno područje djelovanja koje se proteže i na Grad Novsku i koja aktivno djeluje na području Grada Novske, uz uvjet da ista ispunjava sve odredbe  Pravilnika i sve uvjete Javnog poziva.
 

 1. Uvjeti koje mora ispunjavati prijavitelj su sljedeći:

U skladu s uvjetima iz javnog poziva, sredstva za prijavljene programe mogu ostvariti udruge koje:

 • su upisane u odgovarajući Registar pravnih osoba i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Grada Novske za 2020. godinu, uključujući i dostavu izvješća o namjenskom korištenju sredstava;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu  (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).
   
 1. Upute za prijavitelje

Sastavni dio ovog Javnog poziva i njegov neizostavni dio čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju:

 • visina sredstava određena za financiranje prioriteta ovog javnog poziva, najniži i najviši iznos koji se može dodijeliti po programu;
 • tko može podnijeti prijavu na javni poziv,
 • tko  ne može podnijeti prijavu  na javni poziv;
 • detaljni uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za provedbu projekta;
 • dokumentacija koja se obavezno mora priložiti prijavi;
 • odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima;
 • posebne obveze za prijavitelje te ostale odredbe.
   
 1. Rok  za podnošenje prijave na javni poziv

Rok za podnošenje prijave projekata je 33 dana, a završava 27. rujna 2021. godine
 

 1. Način dostave prijave na javni poziv i adresa za dostavu prijave

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske te uz prilaganje svih priloga koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje

Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na omotnici treba obavezno naznačiti:
 

 1. Naziv i adresu prijavitelja
   
 2. Naznaku  - „PRIJAVA  NA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKE POTPORE ZA FINANCIRANJE  PROGRAMA OPREMANJA POVIJESNE POSTOJBE GRADIŠKE PUKOVNIJE– NE OTVARATI!“
   
 3. Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novske  na sljedeću adresu:

GRAD NOVSKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
44330 NOVSKA
 

 1. Razmatrati će se samo programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
   
 2. Dodatne informacije i upute za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu mogu se zatražiti elektronskom poštom najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava na adresu: sonja.marohnichorvat@novska.hr ili karolina.simicic@novska.hr. ili na broj telefona 691 519.

 

Grad Novska  nije obvezan davati odgovore ili pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

                                 

                                          GRADONAČELNIK

                                         Marin Piletić, prof., v.r

 

PRILOZI

Obrazac 1. - Opis programa ili projekta
Obrazac 2. - Proračun projekta
Obrazac 3. - izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 4. - Ugovor  o financiranju
Obrazac 5. - Opisni izvještaj projekta
Obrazac 6. - Financijski izvještaj
Obrazac 7. - Zahtjev za isplatu sredstava
KRITERIJI
UPUTE ZA PRIJAVITELJE 2021.