Grad NOVSKA Službene stranice

Savjet mladih Grad Novske je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području grada Novske u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života. Savjet mladih Grada Novske ima 9 članova. Članovi savjeta mladih biraju se na tri godine.

U okviru svog djelovanja Savjet mladih:

 • U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

  – raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade

  – u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja

  – putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

  – sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

  – potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

  – predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

  – po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih

  – potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

  – obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

 • Kontakt osoba za savjet mladih
  Ivanka Zečević Šolta, dipl.iur. - Savjetnik za kadrovske poslove i lokalnu samoupravu 
  Telefon: 044/691-503, email: ivanka.zecevicsolta@novska.hr

 • Kontakt osoba za financiranje udruga mladih i za mlade:
  Karolina Šimičić Crnojević, dipl.iur. - Viši savjetnik za javnu nabavu i društvene djelatnosti
  Telefon: 044/691-519, email: karolina.simicic@novska.hr


  Ovdje možete preuzeti: 

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH (Narodne novine br. 41/14)

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE 

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH U 2016.

FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:021-06/18-01/4
URBROJ: 2176/04-01-18-2
Novska, 29. studenog 2018.

 

Na temelju članka 7. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24 /14) i članka 46. Statuta Grada (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 47/10, 29711, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 I 15/18-Ispravak),Gradsko vijeće Grada Novske na 15. sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine,  provelo je glasovanje za izbor članova Savjeta mladih Grada Novske, koje objavljuje kako slijedi

 

U Savjet mladih Grada Novske izabrani su:

 

 1. Lorena Dragomanović , za članicu,      

       Sandro Bjelanović, za zamjenika članice

 1. Ivica Huska, za člana

             Marino Rupčić, za zamjenika člana

 1. Jasmin Josić, za člana

       Matija Tukara, za zamjenika člana

 1. Ana Marija Kaurin, za članicu

              Laura Iličić, za zamjenicu članice

 1. Sebastijan Kovačević, za člana

Sandro Egredžija, za zamjenika člana

 1. Marko Martinović, za člana

Jurica Josić, za zamjenika člana

 1. Mateja Sertić Stublija, za članicu

Kristina Horžić, za zamjenicu člana

 1. Antonijo Stojić, za člana

Tomislav Cikojević, za zamjenika člana

 1. Laura Ugrica, za članica

             Luka Bišof, za zamjenika članice

II.

Ova Odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Novske  i u program Radio postaje Novska.

 

Predsjednik

Ivica Vulić, v. r.