Grad NOVSKA Službene stranice

Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti te u okviru prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave zastupa Grad. Odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrugu tijela grada.

Gradonačelnica Grada Novske je Marija Kušmiš.
Tel: 044/691-500, fax: 044/691-518

Gradonačelnika zamjenjuje zamjenik.

Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika kojega on odredi. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika Grada Novske je Siniša Kesić