Grad NOVSKA Službene stranice

Važni dokumenti grada

Klikni na ikonu za download

Statut

STATUT GRADA NOVSKE 2021.
STATUT GRADA NOVSKE - pročišćeni tekst (stari-ne važeći)
STATUTARNA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVSKE

Poslovnik

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE

Akti gradonačelnika

PLAN PRIJMA službenika i namještenika u upravna tijela Grada Novske za 2024. godinu
I. dopuna Plana prijma službenika i namještenika u upravna tijela Gradske uprave Grada Novske za 2023. godinu
Odluka o utvrđivanju maksimalnih iznosa pojedinačnih pomoći u socijalnoj skrbi za 2023. godinu
PLAN PRIJMA službenika i namještenika u upravna tijela Grada Novske za 2023. godinu
Provedbeni program Grada Novske 2022-2025
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Novske za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Novske za 2022.g
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Novske za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Novske za 2021.g
Provedbeni program Grada Novske_2021_2025
ODLUKA o donošenju Provedbenog programa Grada Novske za razdoblje 2021. -2025.
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Novske za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Novske za 2020.g
Procedura o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika, 25. veljače 2020
Izvješće o iznosu isplaćenih i raspoređenih sredtava - redovito financiranje stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PLAĆENI DOPUST - projekt "Želim raditi, želim pomoći"
ODLUKU o izboru kandidatkinja - žena za obavljanje poslova pružanja usluge i podrške osobama starije životne dobi - PROJEKT „Želim raditi, želim pomoći!“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda
ETIČKI KODEKS DOBROG PONAŠANJA - program "ZAŽELI - GRAD NOVSKA"
ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Ostala područja“
ODLUKU o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Djeca i mladež“
ODLUKU o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini za područje Javnog poziva „Obnova i izgradnja sakralnih objekata“
PLAN PRIJAMA službenika i namještenika u upravna tijela Gradske uprave Grada Novske u 2018. godini
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVSKE
O D L U K U o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša za Strategiju turizma i kulturnog turizma Grada Novske 2017. - 2020.
Rješenje o određivanju radnog vremena službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske
Rješenje o određivanju radnog vremena službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske
RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika
PLAN savjetovanja sa javnošću za 2016. godinu
PRAVILNIK o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu u upravnim tijelima Grada Novske
PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA
ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Rješenje o određivanju radnog vremena službenika i namještenika Gradske uprave Grada Novske
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA NOVSKE
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U GRADSKOJ UPRAVI I IZMJENE I DOPUNE
IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA GRADA NOVSKE ZA PERIOD SRPANJ - PROSINAC 2014.
ODLUKA o osnivanju Savjeta mladih Grada Novske - nacrt
ODLUKA kojom se propisuje postupak provedbe bagatelne nabave ispod 200.000,00 kuna za robe i usluge, te ispod 500.000,00 kuna za radove
DOPUNU PLANA PRIJMA na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Novske za 2014. godinu
PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Novske za 2014. godinu
ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GRADA NOVSKE
O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave i službe Grada Novske
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novske
ODLUKA o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba za provjeru namjenskog korištenja donacija, pomoći i drugih transfera kod korisnika sredstava proračuna Grada Novske
Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba za provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika, kojih je osnivač Grad Novska
Odlukao imenovanju ovlaštenih predstavnika Grada Novske – javnog naručitelja, za provođenje otvorenog postupka javne nabave za rekonstrukciju Ulice Antuna Mihanovića
Odluka provođenju pregovaračkog postupka bez prethodne objave za nabavu univerzalnih poštanskih usluge na cijelom teritoriju Republike Hrvatske
ODLUKA , Suglasnost za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova u 2012. godini u Gradskoj knjižnici i čitaonici
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za nabavu univerzalnih poštanskih usluga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske za 2011. godinu
Zaključak, utvrđivanje obveznika razvijanja sustava unutarnjih financijskih kontrola (fiskalna odgovornost)
Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom potupku javne nabave za rekonstrukciju društvenog doma u Brestači IV. faza
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Novske
Odluka o izlučivanju i načinu registrativnog gradiva nastalog u radu tijela Gradske uprave Grada Novske
Plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela Gradske uprave Grada Novske

Komunalni sustav

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novske
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Novska, II
Registar nekretnina
II. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Grada Novske
III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Novske
Evidencija komunalne infrastrukture pod upravljanjem Grada Novske
Ugovori
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Odluke
IZVADAK IZ REGISTRA IMOVINE (KOMUNALNA INFRASTRUKTURA)
Odluka o osiguranju dijela groblja u Novskoj za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske
ODLUKA o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novske
ODLUKA o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i bio razgradivog komunalnog otpada
Plan gospodarenja otpadom Grada Novske
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Ostali akti

VII. Izmjene i dopune Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetnistva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 40_24, str. 1483-1484) (2) (1)
Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Novske za 2024. godinu
Odluka o porezima Grada Novske
Program dodjele državnih potpora za poticanje ulaganja u poduzetničke zone na području Grada Novske
Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Novske
Odluka o porezima Grada Novske
Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Novske
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Novske za 2023. godinu
VI. Izmjene i dopune Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 89/22, str. 3742-3743)
V. Izmjene i dopune Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 55/22, str. 2369)
KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE
ODLUKA o visini slobodno ugovorene najamnine
IV. Izmjene i dopune Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 11/22, str. 309-310)
III. Izmjene i dopune Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 60/21, str. 2616)
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Novske
II. Izmjene i dopune Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 30/21, str. 1420)
I. Izmjene i dopune Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 8/21, str. 333 - 334)
Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2021. do 2025. (SV. 80/20, str. 4299 - 4312)
PRAVILNIK o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja
Strateški razvojni program grada Novske 2018.- 2023.
XI. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 8/20, str. 318-319)
X. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 41/19, str. 2828-2829)
IX. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 24/19, str. 1566).
VIII. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (str. 4163 Službenog vjesnika 72/18)
VII. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 12/18, str. 588)
VI. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 45/17, str. 2238)
V. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. - 2020. godinu (SV 28/17, str.1342)
IV. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 55/16, str.3035)
III. izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 42/16, str.2161)
II. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 28/16, str. 1442)
I. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2016. godinu (SV 20/16, str. 920)
Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske 2016-2020
Popis donacija udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2017.
Popis donacija udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2016.
Popis donacija udrugama i drugim organzacijama civilnog društva za 2015.
PLAN UKUPNOG RAZVOJA GRADA NOVSKE
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim Upravnim tijelima Grada Novske
Popis donacija udrugama i drugim organzacijama civilnog društva za 2014.
Dodatak I. kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Novske
Program rada gradskog vijeća grada novske za 2015. godinu
Odluke 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske