Grad NOVSKA Službene stranice

Savjetovanja s javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  U skladu s time Grad Novske objavio je na ovoj stranici Plan savjetovanja s javnošću Grada Novske za 2016. (popis svih odluka i drugih općih akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama).

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

 

DOKUMENTI

AKTIVNO SAVJETOVANJE

 

ZAVRŠENO SAVJETOVANJE

 VII. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKA za  2021. – 2025. (22.3. - 22.4. 2024.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU (22.3.-21.4. 2024.)


NACRT PRIJEDLOGA IV. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU GRADA NOVSKE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2023. GODINE (31.1. - 21. 2.)


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA GRADA NOVSKE I OPĆINE JASENOVAC U DJEČJEM VRTIĆU RADOST NOVSKA (22.1. - 21.2. 2024)

 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NOVČANIM I DRUGIM RODITELJSKIM POTPORAMA ZA NOVOROĐENO DIJETE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE (23.1. - 21.2. 2024)

 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2024.GODINU (15.11. - 15.12.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI (09.11. - 08.12.2023.)

PRIJEDLOG PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA POTICANJE ULAGANJA U PODUZETNIČKE ZONE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE (07.11. - 25.11.2023.)

PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA KČ.BR. 1788/2 U K.O. NOVSKA
(02.11. - 02.12.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE
(23.10. - 22.11.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU GRADA NOVSKE
(25.10. - 25.11.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU GRADA NOVSKE
(25.10. - 25.11.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O POREZIMA GRADA NOVSKE
(25.10. - 25.11.2023.)

 

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2024. - 2026. GODINU
(13.10. - 12.11.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B) 
(13.10. - 12.11.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE (16.08. - 14.09.2023.)

 

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA I ZDRAVSTVENA ZANIMANJA (14.8. - 13.9. 2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU (14.8. - 13.9. 2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
(21.04. - 21.05.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA NOVSKE (14.04. - 14.05.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA V. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU GRADA NOVSKE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2022.GODINE (21.03. - 21.04.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE O 1.IZMJENI STATUTA GRADA NOVSKE (27.01. - 27.02.2023.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI (10.11. - 10.12.2022.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU KULTURNOG VIJEĆA GRADA NOVSKE (10.11. - 10.12.2022.)

NACRT PRIJEDLOGA VI. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKE ZA 2021.-2025. (02.11. - 24.11.2022)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA NOVSKE (26.10. - 26.11.2022)

NACRT PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZA 2023.-2025. (07.11. - 15.11.2022)

KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE (09.05. - 22.05.2022)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE U ODREĐIVANJU IMENA ULICA U NASELJU PAKLENICA (07.02.2022. - 21.02.2022.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU IMENA ULICA U NASELJU BRESTAČA (30.12.2021. - 20.01.2022.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE (22.12.2021. - 21.01.2022.)

NACRT PRIJEDLOGA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE "ZAPAD" (15.11. - 15.12.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (16.10.2021. - 16.11.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA (17.10.2021. - 16.11.)

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA - nabava rabljenog kompaktora za sabijanje komunalnog otpada (07.07.2021. - 14.07.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE  (28.5.2021. - 08.06.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA NOVSKE ZA 2021. GODINU (28.5.2021. - 01.06.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVSKE (11.3.2021. - 19.02.2021.)


NACRT PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKE ZA 2021. - 2025. (12.2.2021. - 18.02.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI . (7.2.2021. - 15.02.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA STATUTA GRADA NOVSKE 2021. (1.2.2021. - 16.02.2021.)

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU PODUZETNIČKE ZONE ZAPAD (21.12.2020. do 21.01.2021.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI (10.11. do 09.12.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA NOVSKE (23.11. do 07.12.2020.)

NACRT PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2025. (29.10. - 27.11.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. i 2023. (29.10. - 4.11.2020.)

STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA I POTREBA DJECE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE (9.10. - 5.11.2020.)

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA NOVSKE
(20.10. - 6.11.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVSKE (24.8. - 17.9.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA IZMJENE ODLUKE U USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA NOVSKE (24.8. - 17.9.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU  (6.7. - 6.8.2020.)

NACRT ODLUKE O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA DRUŠTEVNO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE (26.6. - 27.7.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA NOVSKE 2021.-2027. (1.6. - 29.6.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O PROŠIRENJU PODUZETNIČKE ZONE NOVSKA (18.3. - 18.4.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE (10.03. - 9.4.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM RADU GRADA NOVSKE (25.02. - 26.03.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA I DIVLJIM ŽIVOTINJAMA (25.02. - 26.03.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VL. GRADA NOVSKE (18.02. - 17.03. 2020.)

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA (23.1. - 07.02.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVSKE (23.1. - 07.02.2020.)

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O DODJELI GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA NA PODRUČJU GRADA NOVSKA (29.11. - 12.12.2019.)

NACRT PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022  (08.11 - 13.11.2019.)

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA NOVSKE  20.9.2019 do 7.10.2019

​_______________________________________________________________________

PROGRAM ZA MLADE GRADA NOVSKE, 2019.-2023.   07.09.2019. do 23.09.2019. 

____________________________________________________________________

PRIJEDLOG DOPUNE ODLUKE O STIPENDIRANJU   05.09.2019. do 20.09.2019.

______________________________________________________________________

I. IZMJENE i DOPUNE SRP-a    04.09.2019. do 19.09.2019.

______________________________________________________________________

1.04. do 15.04. 2019

PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA
 
OBRAZAC
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
 
______________________________________________________________________
 
1.04. DO 15.04. 2019.
PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA, TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŠARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
 
OBRAZAC
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

______________________________________________________________________
 
 
20.03. do 04.04. 2019.
 

PONAVLJANJE POSTUPKA JAVNE RASPRAVE ZA PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA NA PODRUČJU NOVSKE

 
Grad Novska je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Novske, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Gradovi Novska i Hrvatska Kostajnica te Općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).
 
Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 20.03.2019. godine do 04.04.2019. godine. 
 
Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje. 
 
Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA @novska.hr. 
 
Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:
 
1. Obavijest o ponavljanju drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Novske 
2. Prilog 3_JR_II 

NAPOMENA:

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

______________________________________________________________________

11.3. do 27.3. 2019.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA SUFINANCIRANJA OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

OBRAZAC

______________________________________________________________________

 

5.03. do 19.3. 2019.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA NOVSKE

OBRAZAC

______________________________________________________________________

25.1. do 30.1. 2019.

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA (kupnja električnog automobila)

OBRAZAC

______________________________________________________________

 

 

9.1. 2019. - 24. 1. 2019.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

OBRAZAC

______________________________________________________________

 

 

2.1. 2019. - 16.1. 2019.

ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Novske

OBRAZLOŽENJE

OBRAZAC

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

20. 11. 2018. - 5. 12. 2018.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI

____________________________________________________________