Grad NOVSKA Službene stranice

Savjet mladih
 

Savjet mladih Grad Novske  je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano  u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske.
 Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području grada Novske u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života.
Savjet mladih Grada Novske ima 9 članova. Članovi savjeta mladih biraju se na tri godine.

U okviru svog djelovanja Savjet mladih:

 • U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

  – raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade

  – u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja

  – putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

  – sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

  – potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

  – predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

  – po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih

  – potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

  – obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Ovdje možete preuzeti: 

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH (Narodne novine br. 41/14)

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE 

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE

FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU

 

 

Na temelju članka  36. Statuta  Grada Novske („ Službeni vjesnik“ broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 23. sjednici održanoj 11. studenog  2015. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

U Savjet mladih Grada Novske izabrani su:

 1. Za članicu: Sandra Brletić Marenić, 

      Zamjenica:  Eleonora Ždralović,    

 1. Za članicu: Natalija Fricki,

            Zamjenik :Antonio Novotni,

 1. Za članicu: Ivan Grbić,

Zamjenica: Željka Butković

 1. Za članicu: Nikolina Jurić,

Zamjenik : Josip Mihaljević,

 1. Za člana: Zdravko Mišić,

            Zamjenik : Mišo Kušmiš, ,

 1. Za članicu: Dražen Pavlović,

            Zamjenica : Valnea Čučković

 1. Za člana: Ivan Pavlović,

            Zamjenik : Igor Dandić,

 1. Za člana: Antonio Stojić,

            Zamjenik : Tomislav Cikojević,

 1. Za članicu: Ivan Tadić,

           Zamjenica : Anita Tomić,  

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA NOVSKE

 

KLASA:021-06/15-01/3

URBOJ:2176/04-01-15-1

Novska, 11. studenog 2015.

 

                                                                                                                Predsjednik

                                                                                            Marinko Stojić, dipl.,ing.,šum.,v.r.