Grad NOVSKA Službene stranice

Savjet mladih
 

Savjet mladih Grad Novske  je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano  u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske.
 Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području grada Novske u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života.
Savjet mladih Grada Novske ima 9 članova. Članovi savjeta mladih biraju se na tri godine.

U okviru svog djelovanja Savjet mladih:

 • U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

  – raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade

  – u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja

  – putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

  – sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

  – potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

  – predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

  – po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih

  – potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

  – obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Ovdje možete preuzeti: 

ZAKON O SAVJETIMA MLADIH (Narodne novine br. 41/14)

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE 

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH U 2016.

FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA NOVSKE ZA 2017. GODINU

 

 

Na temelju članka  36. Statuta  Grada Novske („ Službeni vjesnik“ broj: 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14), Gradsko vijeće Grada Novske, na 23. sjednici održanoj 11. studenog  2015. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

U Savjet mladih Grada Novske izabrani su:

 1. Za članicu: Sandra Brletić Marenić, 

      Zamjenica:  Eleonora Ždralović,    

 1. Za članicu: Natalija Fricki,

            Zamjenik :Antonio Novotni,

 1. Za članicu: Ivan Grbić,

Zamjenica: Željka Butković

 1. Za članicu: Nikolina Jurić,

Zamjenik : Josip Mihaljević,

 1. Za člana: Zdravko Mišić,

            Zamjenik : Mišo Kušmiš, ,

 1. Za članicu: Dražen Pavlović,

            Zamjenica : Valnea Čučković

 1. Za člana: Ivan Pavlović,

            Zamjenik : Igor Dandić,

 1. Za člana: Antonio Stojić,

            Zamjenik : Tomislav Cikojević,

 1. Za članicu: Ivan Tadić,

           Zamjenica : Anita Tomić,  

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA NOVSKE

 

KLASA:021-06/15-01/3

URBOJ:2176/04-01-15-1

Novska, 11. studenog 2015.

 

                                                                                                                Predsjednik

                                                                                            Marinko Stojić, dipl.,ing.,šum.,v.r.