Grad NOVSKA Službene stranice

Grad Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 2
44330 Novska
Tel: 044/691-500, Fax: 044/691-518
e-mail: grad@novska.hr

OIB: 09112913581

Upravni odjeli

Radno vrijeme: 7,00 - 15,00 sati

Upravni odjel za proračun i financije

Poslovi Upravnog odjela za proračun i financije definirani su vođenjem poslova proračunskog računovodstva, brizi o naplati prihoda i trošenju javnog novca kroz dobro planiranje proračuna, pravovremene izmjene i dopune proračuna te izvršenje proračuna. Sve projekte i aktivnosti iz nadležnosti ostalih upravnih odjela nužno je provesti kroz različite evidencije proračunskog računovodstva u svrhu dobivanja kvalitetnih izvješća.

Osim sudjelovanja u izradi proračuna i izmjenama i dopuna proračuna, praćenje realizacije proračuna omogućeno je kroz proračunsko računovodstvo.

U sklopu poslova i zadaća iz svoje nadležnosti ovaj upravni odjel posebnu pozornost daje izradi zakonskih obrazaca. U zakonom predviđenom roku svi su financijski izvještaji (mjesečni, tromjesečni, polugodišnji i godišnji) predani nadležnim institucijama (Državni ured za reviziju, Ministarstvo financija), kao i proračun s izmjenama i dopunama.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu

Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavlja poslove iz sljedećih oblasti:

-obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture, tehničke kulture, športa, području odgoja i obrazovanja te u području zaštite unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi, predškolskog odgoja, te unapređenja zdravstvene zaštite, koji se odnose na :

 • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga rada koji se odnose na praćenje stanja u području kulture, sporta, i tehničke kulture,
 • izradu akata i prijedloga za osiguranje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u kulturi, športu i tehničkoj kulturi te predlaganje programa javnih potreba u tim područjima, 
 • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
 • sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija, praćenje poslova iz djelokruga zaštite i očuvanje kulturnih dobara, koordiniranje  provedbe projekta zaštite i očuvanje kulturne baštine koji se financiraju ili sufinanciraju iz proračuna Grada,
 • sudjeluje u organizaciji sportskih manifestacija koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Grada te suradnja sa Zajednicom športskih udruga Grada Novske i drugim subjektima od interesa za Grad,
 • pripremu i predlaganje mjera na unapređenju i razvoju predškolskog odgoja,
 • praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada, utvrđivanje socijalnih programa i javnih potreba Grada te predlaganje i provođenje različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima,
 • evidencije o imovini grada,
 • rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi u skladu sa Zakonom,
 • praćenje ostvarivanja programa, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava Grada te praćenje stanja i analize izviješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz Upravnog odjela, čija osnivačka prava, ima Grad,
 • obavlja poslove zastupanja Grada Novske iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Novske pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
 • po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
 • ulaže pravne lijekove,
 • po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
 • pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Novske kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
 • izrađuje nacrte prijedloga akata Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
 • obavlja  druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka, obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kao  i sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupanja sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata,
 • vodi pravne poslove naplate potraživanja,
 • vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
 • provodi upravne postupke određene zakonom,
 • ostale imovinsko-pravne poslove od interesa za Grad,
 • suradnja s upravnim odjelima u svezi izrade prijedloga  plana nabave za nabavu roba, radova i usluga i objava  plana nabave na internetskim stranicama grada,
 • organiziranje i priprema natječajne dokumentacije u suradnji s drugim upravnim tijelima za koji se provodi postupak javne nabave, roba, radova i usluga sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • polugodišnja objava registra ugovora i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama Grada,
 • objava postupka javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave,
 • vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada,
 • pripremu  prijedloga očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima, 
 • objedinjavanje izviješća o postupcima javne nabave i dostavljanje nadležnim tijelima 
 • u okviru rokova koji su propisani zakonom.
 • organiziraju i pripremaju sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela
 • Gradskog vijeća  obavlja stručna priprema i obrada sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća ,
 • izrađuju konačni tekstove odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće  i akte radnih tijela,
 • prate i primjenjuju propisi iz djelokruga lokalne samouprave,
 • dostavlja akte Gradskog vijeća na nadležni postupak tijelima državne uprave radi nadzora zakonitosti i brine o pravovremenoj objavi akata,
 • prati i primjenjuje propise iz oblasti rada i radnih odnosa,
 • obavlja poslove koji se odnose na rad mjesne samouprave koji nisu u nadležnosti drugih upravnih odjela,
 • obavlja poslove koji se odnose na pripremu i provođenje izbora,
 • priprema prijedlog Plana nabave i prijedloge akata o imenovanju Stručnih povjerenstava za provođenje postupaka javne nabave,
 • izrađuje Prijedlog financijskog plana Stručne službe,
 • sređuje i čuva izvornu dokumentaciju Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • obavlja poslove službenih protokola.

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavlja poslove iz sljedećih oblasti:

 • upravne i stručne poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poslove vezane uz poticanje poljoprivrede i turizma, kao i poslove vezane uz korištenje sredstava iz fondova Europske unije te poslove iz područja komunalnog sustava i prostornog uređenja,
 • poslove pripreme, proučavanja i vrednovanja prijedloga programa i projekata u području gospodarstva, poljoprivrede i turizma te projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava izvanproračunskih izvora financiranja,
 • poslove priprema i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Grada usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te projekte, te uspostavljanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganja,
 • davanje pomoći i podrške pri izgradnji poslovnih zona, inkubatora i ostalih poslovnih potpornih institucija,
 • sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada u funkciji razvojnih programa,
 • organiziranje provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
 • obavlja poslove iz područja razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz izradu prijedloga strateških dokumenata,
 • sudjeluje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija,
 • poticanje i promocija gospodarskih i turističkih potencijala,
 • predlaganje i provođenje aktivnosti za razvoj turističke djelatnosti te koordiniranje aktivnosti svih dionika iz područja turizma na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Novske,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno posebnim propisima,
 • provođenje aktivnosti i poslovne suradnje s gradovima partnerima Grada i s ostalim međunarodnim subjektima,
 • vođenje baze podataka o projektima na području Grada, srijeda, 25. veljače 2015. »SLUŽBENI VJESNIK« Broj 5 - Stranica 115
 • predlaganje, suradnja i koordiniranje pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova te državnih tijela.
 • izradu prijedloga općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera gospodarske i poljoprivredne politike na razini Grada,
 • predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje stručne pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove iz nadležnosti Upravnog odjela
 • izrađuje prijedloge i provodi programe gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te rješava o drugim pravima i obvezama građana iz područja komunalnog gospodarstva u skladu s nadležnostima odjela,
 • planiranje ravnomjernog razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređenja komunalne infrastrukture u naseljima,
 • izradu općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o komunalnom redu, te izvršavanje donesenih rješenja,
 • vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade i druge naknade, kao i vođenje ovršnih postupaka, u skladu sa zakonom o komunalnom gospodarstvu,
 • izdaje odobrenja za korištenje javnih površina,
 • koordinacije komunalnih trgovačkih društava u vlasništvu grada
 • zaprimanje prijava građana i službenih osoba o oštećenjima i kvarovima komunalne infrastrukture,
 • izrada prijedloga i provođenje drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva,
 • utvrđivanje i provođenje mjera za ostvarivanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja,
 • održavanje i razvoj geografsko informacijskog sustava Grada,
 • izrada izviješća o stanju u prostoru i praćenje njegove provedbe,
 • donosi rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 • poslove vezane uz postupak i izradu dokumenata prostornog uređenja, te javnu raspravu,
 • daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela i druge fizičke osobe zatraže od Grada, 
 • provođenje i drugih zakona, odluka i drugih propisa iz područja prostornog uređenja,
 • planiranje razvoja, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata u vlasništvu Grada,
 • poslove na investicijama i investicijskom održavanju: definiranje projektnih zadataka, izrada prijedloga troškovnika, praćenje izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje akata temeljem kojih se može graditi, pripreme oko raspisivanja i provođenja natječaja,
 • nadzor gradskih kapitalnih i drugih projekata,
 • izrada troškovnika za manje složene sanacije i rekonstrukcije objekata komunalne infrastrukture i ostalih objekata u vlasništvu grada te stambenih zgrada u suvlasništvu,
 • suradnja s izvođačima radova i sudjelovanje u tehničkim pregledima te pripremanje, organiziranje i praćenje provedbe mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.
 • koordinacija u izradi i donošenju planova i procjena zaštite i spašavanja građana i imovine na području Grada,
 • sve druge poslove vezane uz obveze Grada u zaštiti i spašavanju koje proizlaze iz zakona i drugih podzakonskih akata
 • predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
 • koordinira izradom Plan gospodarenja otpadom i njegovih izmjena, te praćenjem provedbe ovog Plana,
 • predlaže i provodi odluke i druge akte iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša,
 • obrada prijava šteta od elementarnih nepogoda,
 • izradu prijedloga akata i vođenje postupka za dodjelu koncesija, upis u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izviješća,
 • izrada prijedloga općeg akta o upravljanju nekretninama u vlasništvu grada,
 • izradu prijedloga općih i pojedinačnih akata o zakupu i prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novske, te provođenje natječajnih postupaka za prodaju i zakup, vođenje evidencije o poslovnim prostorima u zakupu i korištenju, 
 • postupci gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada: prodaja ili kupnja, zamjena, zakup, dioba suvlasništva, osnivanje služnosti, prava građenja, založnog prava i dr.,
 • izrada prijedloga općih akata o dodjeli stanova u najam, provođenje natječajnog postupka, izrada prijedloga ugovora o najmu, vođenje evidencije o stanovima i praćenje izvršenja sklopljenih ugovora,
 • suradnja s upraviteljima stambenih zgrada, 
 • izrada prijedloga općeg akta i provedba natječajnih postupaka za korištenje javnih površina,
 • donošenje rješenja o korištenju javnih površina u prvom stupnju i izvršenje istih,
 • provedba postupaka bagatelne nabave za nabavu roba, usluga i radova iz područja upravnog odjela 
 • i druge poslove koje mu se stave u nadležnost sukladno Zakonu i općim aktima Grada.