Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

22.11.2018

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/18

URBROJ: 2176/04-01-18-1

Novska, 22. studenog 2018.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj: 24/09, 8/13, 39/14, 45/17,  4/18 i 15/18-ispravak),

 

s a z i v a m

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati 29. studenog 2018. godine (četvrtak) s početkom u  9,00  sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju poslovnog prostora za javne i druge namjene u mjesnim domovima,
 3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku jednostavne nabave,
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Novska,
 5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B),
 6. Prijedlog Odluke o kupnji suvlasničkog dijela etaže u vlasništvu Republike Hrvatske,
 7. Izvješće Glazbene škole u Novskoj  o realizaciji godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2017/2018 s  izvješćem o financijskom poslovanju za 2017. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Povjerenstva za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Novske,
 9. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Novske,
 10. Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Novske,
 11. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za produženje Ugovora o kupoprodaji zemljišta s tvrtkom Terastone d.o.o.
 12. Prijedlog Odluke o obustavi i umanjenju isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Novske Demokratskoj  lokalnoj  stranci
 13. Prijedlog Odluke  o  izboru  članova  Savjeta mladih Grada Novske. „

 

 Predsjednik

Ivica Vulić, v.r.

 

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata