Grad NOVSKA Službene stranice

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PRORAČUN I FINANCIJE

GRAD NOVSKA

KLASA: 112-01/23-01/2

URBROJ: 2176-4-06-23-3

Novska, 29. ožujka 2023.

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG  STRUČNOG SURADNIKA/CE ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novske, raspisala je javni  natječaj za prijam u službu - višeg stručnog suradnika/ce za proračun i financije i referenta za obračun plaća i drugih primanja na neodređeno vrijeme, koji su objavljeni u Narodnim novinama broj: 36/23 od 29. ožujka 2023. godine i na mrežnim stranicama Grada Novske.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i raspisanog natječaja kandidatima prijavljenim na predmetne natječaje, Povjerenstvo za provođenje natječaja upućuje

O B A V I J E S T I   I   U P U T E   Z A  O D R Ž A V A N J E

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua

 

1. Radno mjesto -  Viši  stručni suradnik/ca za proračun i financije  na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

Obavlja stručne poslove iz djelokruga poreznog sustava i prati zakonske i podzakonske propise iz poreznog sustava.

Izrađuje nacrte prijedloga potrebnih odluka i drugih  akata iz djelokruga Upravnog odjela.

Koordinira i sudjeluje u  izradi izvješća o obračunu plaća i drugih primanja zaposlenika i vanjskih suradnika.

Usklađuje analitičke evidencije ulaznih računa, posebno porezne evidencije ulaznih računa sa zakonskim obrascima poreza na dodanu vrijednost.

Prati stanje obveza po dospjelosti i sudjeluje u izradi financijskih izvještaja.

Vodi evidencije i priprema podatke za izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, te sudjeluje u izradi konsolidiranih izvještaja.

Obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog pročelnika.

 

Podaci o plaći:

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 13/23). Slijedom toga plaća, za radno mjesto višeg stručnog suradnika, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta - 3,90 i osnovice za izračun plaće (359,01 eura, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14).
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20).
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21).
   

2. Radno mjesto:  Referent za obračun plaća i drugih primanja na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • obavlja stručne poslove obračuna plaća, ugovora o djelu i drugih primitaka, provodi knjiženja kroz glavnu knjigu te podnosi zakonom propisana izvješća u svezi plaća i drugih primitaka,
 • vodi pomoćnu evidenciju ulaznih računa po subjektima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama te knjiži ulazne račune u glavnu knjigu,
 • usklađuje podatke pomoćne evidencije ulaznih računa i obračuna plaća s glavnom knjigom te priprema podatke za izradu financijskih izvješća, obavlja poslove likvidature blagajne,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj: 13/23). Slijedom toga plaća, za radno mjesto referenta za obračun plaća i drugih primanja, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,70 i osnovice za izračun plaće (359,01 eura, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14).
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20).
 3. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22).
   

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje provodi Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.

2. Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta.

3. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

4.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj,

5. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.

6. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Kandidat može  nakon pismene provjere znanja ostvariti najmanje 10 bodova.

7. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

8.  Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu Natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju.

Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 7.

Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu,

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranja na web-stranici Grada Novske i oglasnoj ploči Grada Novske.

 

                             UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

                                     Povjerenstvo za provođenje natječaja

                                                           Predsjednica

                                                   Marija Vuković, dipl. oec.v.r.