Grad NOVSKA Službene stranice

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA/ICE ZA OSPOSOBLJAVANJE NA POSLOVIMA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

KLASA:112-02/24-01/3
URBROJ: 2176-4-06-24-4
Novska, 10. travnja 2024.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA/ICE ZA OSPOSOBLJAVANJE NA POSLOVIMA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Novske raspisala je javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice za osposobljavanje na poslovima višeg stručnog suradnika za proračun i financije, na određeno, puno radno vrijeme, koji je dana 10. travnja 2024. godine, objavljen u („Narodnim novinama“ broj: 43/24), na mrežnim stranicama Grada Novske, na oglasnoj ploči Grada Novske i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), i raspisanog javnog natječaja kandidatima prijavljenim na predmetni natječaj, Povjerenstvo za provođenje natječaja upućuje

OBAVIJESTI  I  UPUTE   ZA  ODRŽAVANJE

prethodne provjere znanja i sposobnosti - provođenje pismenog testiranja i usmenog intervjua

 

Radno mjesto -  Vježbenik/ica za osposobljavanje na poslovima Višeg stručnog suradnika za proračun i financije, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, 1 izvršitelj/ica

Opis poslova:

 • obavlja stručne poslove iz djelokruga poreznog sustava i prati zakonske i podzakonske propise iz poreznog sustava,
 • izrađuje nacrte prijedloga potrebnih odluka i drugih  akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • koordinira i sudjeluje u  izradi izvješća o obračunu plaća i drugih primanja zaposlenika i vanjskih suradnika,
 • usklađuje analitičke evidencije ulaznih računa, posebno porezne evidencije ulaznih računa sa zakonskim obrascima poreza na dodanu vrijednost,
 • prati stanje obveza po dospjelosti i sudjeluje u izradi financijskih izvještaja,
 • vodi evidencije i priprema podatke za izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, te sudjeluje u izradi konsolidiranih izvještaja,
 • obavlja i druge srodne poslove po nalogu nadležnog pročelnika.

 

Podaci o plaći:

Visina plaće radnog mjesta utvrđena je Odlukom o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske, broj: 92/23). Slijedom toga plaća, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun i financije, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 3,92 i osnovice za izračun plaće (380,00 euro, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%. Vježbenik ostvaruje pravo na 85% iznosa plaće.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 2. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj: 144/21)
 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23)
 4. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj:  115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)

PRAVILA TESTIRANJA

Testiranje provodi Povjerenstvo za provođenje Natječaja.

1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

2. Vrijeme trajanja testiranja - 60 minuta.

3. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.

4.  Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

5. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.

6. Za pismenu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Kandidat može  nakon pismene provjere znanja ostvariti najmanje 10 bodova.

7. Smatra se da je kandidat položio ako je na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

8.  Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 7. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova koji su ostvarili na pismenom testiranju.

Nakon utvrđivanja broja bodova na prethodno provedenom testiranju Povjerenstvo na intervju poziva kandidate koji su ostvarili najmanji broj bodova iz točke 7.

Povjerenstvo kroz razgovor -  intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Izabrani kandidat, po pisanoj obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu.

Pročelnik donosi rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Grada Novske (www.novska.hr) i oglasnoj ploči Grada Novske.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Povjerenstvo za provođenje natječaja
Predsjednica
Ivana Sertić Patek, mag. iur.