Grad NOVSKA Službene stranice

 

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sažetak poziva

Naziv poziva: IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Referentni broj poziva: KK.03.2.1.01

 

1. Cilj poziva

Predmet: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica.

Namjena: Poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Cilj: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

 

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 za ovaj Poziv je u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 760.000.000 kuna za razdoblje 2014 – 2020.

 

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

 

4. Predviđeni intenzitet potpore

Potpore će se dodijeliti u skladu s Programom dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kojim su definirani ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora. Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju državne potpore u smislu članka 2. točke 15. Uredbe Komisije (EZ) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187,26.6.2014, str. 1) (u daljnjem tekstu Uredba 651/2014).

1. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Bruto ekvivalent regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna po poduzetniku po projektu. 

3. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna. 


4. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u slijedećim intenzitetima : 

a) za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; 

b)   za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova. 

Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.

 

5. Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 

6.    Prihvatljive aktivnosti 

1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove: priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta; zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, ako udovoljava čl. 7 Programa potpora. 

2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Prihvatljivi troškovi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti,koja nisu vezana uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove: usluga upravljanja projektom; usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta; usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt); usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

4. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju a uključuju: troškove predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci; troškove poslovanja povezane s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja; najniže nužne troškove smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; troškove savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja; troškove osoblja polaznika usavršavanja i opće neizravne troškove (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.

 

7. Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.

 

8. Administrativni podaci (rok i mjesto podnošenja)

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 11. svibnja 2015. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine.

 

Detalje natječaja možete pogledati OVDJE