Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina i kioska prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju  Odluke Gradonačelnika Grada Novska  KLASA: 944-15/16-01/1; URBROJ: 2176/04-03-16-1 od 5. veljače 2016. godine, Grad Novska objavljuje


JAVNI NATJEČAJ 
za davanje  u  zakup javnih površina  i  kioska prikupljanjem pisanih ponuda

                                                     
   
I.    PREDMET ZAKUPA I POČETNA ZAKUPNINA

1)          Dio javne površine označene s k.č.br. 2989 (z.č.br. 487/1) u k.o. Novska, Trg Luke Ilića Oriovčanina u površini od 8,64 m2  i kiosk br. 4  dimenzija 3,60x2,40 m postavljen na javnoj površini, za obavljanje ugostiteljske, trgovačke i uslužne djelatnosti.

2)          Dio javne površine označene s k.č.br. 2989 (z.č.br. 487/1) u k.o. Novska, Trg Luke Ilića Oriovčanina  u površini od 8,64 m2  i kiosk br.  5 dimenzija 3,60x2,40 m postavljen na javnoj površini, za obavljanje ugostiteljske,  trgovačke i uslužne djelatnosti.

Početna mjesečna zakupnina za kiosk iznosi 500,00  kn mjesečno.
Početna mjesečna zakupnina za javnu površinu iznosi 100,00 kn mjesečno.

Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine za kiosk obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

Režijski trošak plaća zakupnik izravno dobavljačima.

Kiosci se daju u zakup u viđenom stanju.

II.    ROK ZAKUPA

Na određeno vrijeme od 5 godina, počevši od dana zaključenja ugovora o zakupu.

III.       UVJETI NATJEČAJA

1.    Natječaj je  otvoren trajno dok se kiosci ne daju u zakup.
2.    Pisanu ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se natječu.
3.    Ako ponuditelj na dan zaključenja natječaja  ima dugovanje  prema proračunu Grada Novska njegova ponuda neće se uzeti u obzir prilikom odabira najpovoljnije ponude. 
4.    Ponuditelj  je dužan  prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini dvostruke početne zakupnine  na žiro-račun Grada Novske IBAN: HR4023400091829300005, poziv na broj: 68-7706-oib. 
5.    Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
6.    Gradonačelnik Grada Novska donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, a  ponuditelji će o istoj biti obaviješteni  u roku 8 dana.
7.    Izabrani ponuditelj obvezan je s Gradom Novska zaključiti ugovor o zakupu i započeti s radom u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.
8.    Izabrani ponuditelj dužan je Gradu Novska dostaviti potvrđenu bjanko zadužnicu na iznos godišnje ugovorene zakupnine sa PDV-om.               
9.    Ugovor o zakupu solemnizira se  kod javnog bilježnika  kao javnobilježnički akt o trošku  zakupnika.


IV.    PONUDA

Pismena ponuda mora sadržavati: adresu lokacije i redni broj kioska,   opis djelatnosti, visinu mjesečne  zakupnine za kiosk  i javnu površinu  (zasebno iskazane u jednoj ponudi), naziv banke i broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine.

Uz  ponudu treba priložiti: presliku osobne iskaznice za fizičke osobe ako je ponuditelj fizička osoba, ovjerenu presliku  rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik, izvadak iz sudskog registra ili ovjerenu presliku za pravne osobe, potvrdu Porezne uprave o stanju duga prema proračunu grada Novska, odnosno rješenje o odgodi ili o obročnoj otplati dospjelog duga, i dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši iznos mjesečne zakupnine za kiosk i javnu površinu zajedno,  uz uvjet da ponuditelj ispunjava uvjete iz natječaja.

Informacije o javnim površinama i kioscima mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje  Grada Novske, tel. 691520.

Pismene ponude se dostavljaju  na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom «Natječaj za zakup javne površine i kioska, NE OTVARAJ“.

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo Grada Novske  u Gradskoj vijećnici Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, I kat,  soba 222,  drugi dan nakon podnesene ponude.

GRAD NOVSKA
                                                                                                         
                                                                                                

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti