Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja i moguću kupoprodaju nekretnina

Gradsko poglavarstvo Grada Novska objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za osnivanje prava građenja i moguću kupoprodaju nekretnina
                              

1.      PREDMET NATJEČAJA

Osnivanje prava građenja u svrhu rekonstrukcije zgrade starog hotela u Novskoj i buduća kupoprodaja nakon rekonstrukcije,  na  nekretninama u k. o. Novska  označenim kao:

- zemljišno-knjižna čestica broj 190/2 dvorište i zgrada u mjestu površine 166 čhv, upisana u zk. ul. 4511 k.o. Novska (u katastarskom operatu odgovara joj kč. br. 1190/2 k.o. Novska,

- zemljišno-knjižna čestica broj 189 dvorište u mjestu površine 127 čhv, upisana u zk. ul. 4681 k.o. Novska (u katastarskom operatu kč. br. 1190/3 k.o. Novska),

- zemljišno-knjižna čestica broj 190/4 dvorište u mjestu površine 58 čhv, upisana u zk. ul. 4565 k.o. Novska (u katastarskom operatu kč. br. 1190/5 k.o. Novska),

- zemljišno-knjižna čestica broj 190/5 zgrada u mjestu površine 38 čhv, upisana u zk. ul. 4565 (u katastarskom operatu odgovara joj kč. br. 1190/6 k.o. Novska).

Na zemljišno-knjižnoj čestici broj 190/2 k.o. Novska nalazi se objekt starog hotela, a isti ima svojstvo spomenika kulture. Granica područja zaštićenog spomenika kulture obuhvaća navedenu katastarsku  česticu kao i neposrednu okolinu.

Početna mjesečna naknada za pravo građenja iznosi 250 EUR protuvrijednost u kn prema srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja.

Početna kupoprodajna cijena iznosi 25.000 EUR protuvrijednost u kn prema srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja.

2.  PONUDA

2.1 Ponuda treba sadržavati:
- ime i prezime, JMBG i prebivalište ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i MB-om (za pravne osobe),
- stručnu osobu ponuditelja zaduženu za tumačenje ponude (prezime i ime, funkcija),
- BON 1  i BON 2, kao i ovjerene financijske obrasce za prethodno polugodište
- presliku osobne iskaznice ako je ponuđač fizička osoba, odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe,
- iznos ponuđene mjesečne naknade za pravo građenja iskazan u  EUR  i kn,
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u EUR i kn,
- izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja,
- idejno rješenje rekonstrukcije objekta starog hotela s ispunjenim posebnim uvjetima koji se mogu vidjeti na  www.novska.hr ili se mogu podići na adresi iz točke 4.1. ovog natječaja,
- dokaz o uplati jamčevine,
- podatke o računu na koji se vraća jamčevina,
- podatke za potpisnika ugovora o osnivanju prava građenja,
 
2.2   Javni natječaj se objavljuje na određeno vrijeme, do izbora najpovoljnijeg   ponuditelja i zaključenja ugovora o pravu građenja s istim, a najduže do  jedne godine od objave. Zaključenjem ugovora o pravu građenja natječaj se smatra završenim. Prvo otvaranje pristiglih  ponuda održat će se 15. veljače 2009. godine u 10 sati  u Gradskoj vijećnici Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2. Ako se ne uspije zaključiti ugovor o pravu građenja  u prvom natječajnom roku, otvaranje ponuda će se ponoviti svakog 15-og u mjesecu u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske. Ako je određeni dan neradni, javno otvaranje ponuda održat će se prvog slijedećeg radnog dana na istom mjestu i u isto vrijeme.  Pismene ponude dostavljaju se u dvostruko zapečačenoj omotnici na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, s naznakom «NATJEČAJ ZA PRAVO GRAĐENJA, HOTEL -NE OTVARAJ», poštom preporučeno ili osobnom predajom u gradsku pisarnicu. 

3. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

3.1 Ugovor o pravu građenja  zaključit će se sa natjecateljem koji ispunjava sve uvjete natječaja i  koji ponudi  najpovoljniju cijenu - iznos koji se dobije zbrojem mjesečne naknade prava građenja i kupoprodajne cijene.

3.2  Izabrani natjecatelj obvezan je  izdati vlasniku zemljišta zadužnicu kao sredstvo     osiguranja plaćanja  ugovorne kazne.

3.3 Natjecatelji su dužni prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu 10.000,00 kn  (slovima: desettisućakuna) koju uplaćuju na žiro-račun Grada Novske broj: 2340009-1829300005 s pozivom na broj:
- za fizičke osobe: 22-7706, JMBG,
- za pravne osobe: 21-7706, MB

3.4 Javno otvaranje ponuda obavljat će Komisija za javno otvaranje ponuda za zakup poslovnog prostora u prostoru Gradske vijećnice Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana

3.5 Gradsko poglavarstvo Grada Novske donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, a o donošenju odluke, natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke.

3.6 Izabrani natjecatelj obvezan je s Gradom Novska zaključiti ugovor o pravu građenja.
Ako izabrani natjecatelj iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja ugovora o pravu građenja, Grad Novska će sklopiti ugovor sa sljedećim natjecateljem koji je dao najpovoljniju ponudu.


4. OSTALE ODREDBE

4.1.    Informacije o natječaju  mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Grada Novske na broj telefona( 044) 691-507 ili (044) 691-506.

4.2    Davatelj prava građenja može donijeti odluku o neprihvaćanju niti jedne ponude.

  
POSEBNI UVJETI  PRAVA  GRAĐENJA  I  MOGUĆE KUPOPRODAJE

1.1     Nositelj prava građenja dužan je rekonstruirati objekt starog hotela na način da objekt ima:

- smještajni kapacitet za najmanje 30 osoba (od toga mora biti najmanje 8 dvokrevetnih soba s vlastitom kupaonicom),
- restoran otvorenog tipa

Posebne uvjete iz točke 1.1 ponuditelj će dokazati odgovarajućim idejnim rješenjem izrađenim po ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Idejno rješenje mora se izraditi u skladu s Urbanističkim planom uređenja Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 31/07), Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli („Narodne novine“ broj 48/02) i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99), a razrada projekta mora biti usklađena sa idejnim rješenjem u pogledu posebnih uvjeta.

1.2     Nositelj  prava građenja dužan je ishoditi potvrdu glavnog projekta u najranijem mogućem roku, a najkasnije u roku od 1 godine od zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja. Rok za ishođenje potvrde glavnog projekta može se produžiti najkasnije za daljnjih 6 mjeseci, isključivo u slučaju da nositelj prava građenja nije ishodio potvrdu glavnog projekta iz opravdanog razloga za koji nije odgovoran, o čemu odlučuje Gradsko Poglavarstvo.
 
1.3 Nositelj prava građenja dužan je Gradu Novskoj dati na uvid idejni i glavni projekt prije ishođenja lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta, radi provjere njihove usklađenosti s idejnim rješenjem, a u svezi s posebni uvjetima iz točke 1.1 ovog natječaja, o čemu Grad Novska nositelju prava građenja izdaje suglasnost .

1.4 Nositelj prava građenja dužan je Gradu Novskoj dati na uvid i potvrdu glavnog projekta, radi provjere njene usklađenosti sa idejnim rješenjem, a u svezi sa posebnim uvjetima iz točke 1.1 ovog natječaja.

1.5      Nositelj prava građenja je dužan izvršiti rekonstrukciju objekta starog hotela i staviti isti u funkciju ugostiteljske djelatnosti najkasnije u roku od 2 godine od ishođenja pravomoćne potvrde glavnog projekta.

1.6         Ukoliko nositelj prava građenja ne ispuni ugovornu obvezu u roku utvrđenom
u točki 1.2 i 1.5 uvjeta ovog natječaja, ili ako potvrda glavnog projekta nije u skladu s idejnim rješenjem, a u svezi s posebnim uvjetima iz točke 1.1 ovog natječaja, ugovor o osnivanju prava građenja se raskida danom proteka rokova, odnosno danom utvrđivanja neusklađenosti potvrde glavnog projekta s idejnim rješenjem, a vlasnik nekretnina ima pravo na isplatu ugovorne kazne u visini 10% od početne kupoprodajne cijene. Nakon raskida  ugovora nositelj prava građenja obvezuje se u roku od 8 dana nekretnine na kojima je osnovano pravo građenja vratiti u posjed  vlasnika i osnivača prava građenja, Grada Novska. 

1.7 Početna mjesečna naknada za osnovano pravo građenja iznosi 250 Eura(slovima:dvjestopedeset Eura) protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja.

1.8 Obveza plaćanja naknade za pravo građenja počinje teći od dana zaključenja ugovora o osnivanju pravu građenja.

1.9 Početna natječajna cijena za  kupoprodaju predmetnog zemljišta i zgrade koja je na njemu izgrađena u trenutku opterećenja zemljišta pravom građenja (stari hotel) iznosi 25.000 Eura (slovima: dvadesetpettisuća Eura), protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB  na dan objave natječaja.  Ako se hotel rekonstruira i  stavi u funkciju u ugovorenim rokovima, vlasnik nekretnina i nositelj prava građenja zaključiti će kupoprodajni ugovor o kupoprodaji nekretnina. Kupac je dužan ugovorenu  kupoprodajnu cijenu isplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji prestaje obveza nositelja prava građenja na plaćanje naknade za pravo građenja.

2.0 Ugovor o osnivanju prava građenja potpisati će se i solemnizirati  kod javnog bilježnika kao ovršna isprava na temelju koje će Grad Novska uz suglasnost nositelja prava građenja moći neposredno tražiti prisilnu  ovrhu na imovini nositelja prava građenja radi naplate dospjelih novčanih potraživanja na ime mjesečne naknade za osnovano pravo građenja i za slučaj povrata nekretnina u posjed vlasnika.

  GRAD NOVSKA   

GRADSKO POGLAVARSTVO

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti