Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novska

 KLASA:112-03/13-01/01

URBROJ:2176/04-03-13-1
Novska, 22. ožujka 2013. godine
 
 
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, (''Narodne novine'', broj 57/12, 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11, a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Novske za 2013. godinu, KLASA: 102-01/13-01/01, URBROJ: 2176/04-03-13-1 od 28. veljače 2013. godine, Gradonačelnik Grada Novska objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novska i to:

 
 
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i stambene poslove – 1 polaznik/ca u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
 sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (magistar struke ili stručni specijalist prava, VSS , dipl.iur),
- aktivno znanje rada na osobnom računalu
 
 
Viši stručni suradnik za promet i ceste- 1 polaznik/ca u trajanju do 12 mjeseci s punim radnim vremenom u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
 
Uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist prometne struke (cestovni promet),
- aktivno znanje rada na osobnom računalu
 
 
Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
 
a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj 
obrazovanja u zanimanju predviđenom za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se 
obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
b) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 
 
Izabrani polaznici nisu službenici Grada Novske, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
S kandidatima/kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. 
 
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona)  te sve tražene priloge.
 
 
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja je dužan priložiti:
 
1.  životopis (vlastoručno potpisan),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi ),
4. dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),
5. presliku osobne iskaznice,
6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kinjama.
 
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Grada Novske, www.novska.hr
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.
 
Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima podnose se u roku 7 dana od dana objave Javnog poziva s naznakom „Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto (navesti radno mjesto) “ na adresu:
 
Grad Novska
Trg dr. Franje Tuđmana 2
44330 Novska
 
GRAD NOVSKA
 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti