Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS za prijam u službu službenika na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja i porodiljnog dopusta - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 4. u svezi sa člankom 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj:86/08), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinsko - pravne poslove raspisuje 

 O G L A S


Za prijam u službu službenika na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja i porodiljnog dopusta- 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- VSS- pravnog smjera,
-  položen državni stručni ispit
-  2 godine radnog iskustva u struci
-  pokusni rad 3 mjeseca


Pored  stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu(punoljetnost, hrvatsko državljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15.i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,dužni su u prijaviti na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi  testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Opis poslova radnog mjesta , podaci o plaći radnog mjesta , način testiranja kandidata i područje testiranja te pravni i drugi izvori  za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na oglasnoj ploči Grada Novske i web-stranici Grada Novske  (www.novska.hr).

Na istoj web- stranici i oglasnoj ploči grada Novske objavit će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidat/kandidatkinja moraju priložiti:

- životopis,
- ovjereni preslik diplome,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- ovjeren preslik radne knjižice,
- dokaz o radnom iskustvu
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Uvjerenje o nekažnjavanju( original ili preslik - ne starije od 6 mjeseci).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Kutina, Ispostava Novska na adresu: Grad Novska- Upravni odjel za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove, s naznakom  „Oglas za prijam službenika“, 44 330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Novske na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


                                                                                                         Pročelnica
                                                                                        Sonja Marohnić Horvat, dipl.iur.

 

Na temelju članka 4. u svezi sa člankom 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj:86/08), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinsko - pravne poslove raspisuje 
  
 O G L A S

Za prijam u službu službenika na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja i porodiljnog dopusta- 1 izvršitelj/ica


OBAVIJESTI  I  UPUTE


Opis poslova:
Vodi prvostupanjski postupak donošenja rješenja u oblasti socijalne skrbi, sudjeluje u izradi nacrta programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, športu, kulturi i tehničkoj kulturi, izrađuje nacrte odluka o raspisivanju javnih natječaja iz područja društvenih djelatnosti i stambenih poslova, provodi postupak dodjele studentskih i učeničkih stipendija, vrši ovjeru radnog vremena u trgovini i vodi evidenciju izdanih ovjera, priprema i izdaje rješenja o korištenju javnih površina, priprema nacrte odluka i ugovora o najmu stana , te brigu o naplati najamnina, surađuje s upraviteljima stambenih zgrada u kojima postoje stanovi u vlasništvu Grada, prati i provodi zakonske i podzakonske propise iz oblasti koje pokriva te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika. 


Podaci o plaći:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravnikom  o plaćama i ostalim materijalnim pravima čelnika i djelatnika Gradske uprave i službe Grada Novske („Službeni vjesnik Grada Novske“ broj: 8/99,10/99, 14/01, 17/02, 15/03, 17/04, 25/04, 30/04, ispravak, 22/05, 11A/06, i 24/07, 38/07,15/08 i 19/08). Slijedom toga:
Plaća radnog mjesta , za koje se raspisuje oglas, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,2 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža


Testiranje kandidata:
Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i  
  provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta  
  na koje se službenik prima – pismeni test 
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Ustavu Republike Hrvatske  (''Narodne novine'', br. 41/01-pročišćen tekst i 55/01)
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (posebno u dijelu koji se odnosi na lokalne poreze) („Narodne novine«, broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 147/03, 132/06, 73/08 )
3. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91, 103/96, 147/03, 132,06, 26/07- odluka USRH 73/08))
4. Zakon o socijalnoj skrbi ( u dijelu koji se odnosi na obvezu jedinica lokalne samouprave da osigurava sredstva u proračunu za sufinanciranje troškova stanovanja) (»Narodne novine«, broj
73/9744/0679/07 .)
5. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj
76/9329/97,  47/99,  35/08 )
6. Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj
88/01  11/02 ).
7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  ( posebno odredbe o upravljanju stambenim zgradama i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu  jedinica lokalne samouprave) (»Narodne novine« broj
91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 ).
8. Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«, br.
91/96  48/98– presuda USRH i 66/98 – ispravak)
9. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br.
109/01, 82/04, 76/07, 38/09 )
10. Zakon o obveznim odnosima (Opće odredbe ugovornih obveznih odnosa, odredbe o ugovoru o zakupu, te odredbe o ugovoru o najmu) (»Narodne novine«, br.
35/05, 41/08 .),
11. Zakon o trgovini ("Narodne novine" broj
11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 62/01, 109/01, 49/03, 103/03, 170/03,55/04) , u dijelu koji se odnosi na obveze jedinica lokalne samouprave)
12. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (u dijelu koji se odnosi na obveze jedinica lokalne samouprave) (»Narodne novine«,
48/95, 20/97, 46/97, 68/98, 45/99, 92/01, 117/01, 4/02, 49/03, 117/03  - Odluka USRH 87/08 i 116/08);


 PRAVILA TESTIRANJA
1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz  poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske koja su jednaka za sve kandidate i pitanja za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio. 
4. Za provjeru znanja kandidatima iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i za provjeru posebnih znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta, dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. (Ukupni broj bodova koji kandidat može postići nakon provjere znanja je 10).
5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao
najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6. Po okončanom testiranju Komisija za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
7. Ako je testiranju zadovoljilo više od 10 kandidata, na razgovor (intervju) upućuje se najmanje 5 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na testiranju.
8. Komisija kroz razgovor sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog postupka, Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostavrenih bodova. Komisija dostavlja pročelnici Upravnog odjela  rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.


Pročelnica donosi rješenje o prijamu u  službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za radno mjesto.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u  službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu  gradonačelniku u  roku 15 dana od dana primitka rješenja.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen, najmanje 5 dana prije testiranja, na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Novske
  
GRAD NOVSKA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I
IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti