Grad NOVSKA Službene stranice

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU - Viši stručni suradnik/ca za gospodarske djelatnosti - OBAVIJESTI I UPUTE

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
komunalni sustav i prostorno uređenje

 

KLASA: 112-07/15-01/6
URBROJ: 2176/04-07-15-3
Novska, 17. prosinca 2015.    

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), pročelnica Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, raspisuje 

OGLAS
ZA PRIJAM U SLUŽBU

1.Viši stručni suradnik/ca za gospodarske djelatnosti - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog dopusta  

Stručni uvjeti:
- magistar struke,  ili stručni specijalist ekonomske struke ili politolog 
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- rad na računalu
 
Opći uvjet za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti: 
-  životopis,
-  dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika), 
-  presliku  uvjerenja o nekažnjavanju ( članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-  dokaz o radnom iskustvu od najmanje 1 godine ostvarenih na  poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao),
-  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe),
- osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika).

Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijama u službu.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.  

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“broj: 86/08 i 61/11).

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi  provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

Na web stranici grada Novske www.novska.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koji se popunjavaju oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  provjeru.

Na  istoj  web stranici i na oglasnoj ploči Grada Novske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti  kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju  prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj: 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz javnog natječaja sukladno zakonu.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke  i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela točnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj poloči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Novska, putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Novske na adresu: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska. 

Prijave na oglas se podnose zaključno s danom 28. prosinca 2015. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom:

„Ne otvaraj – oglas za prijam u službu Viši stručni suradnik/ca za gospodarske djelatnosti“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.  

 

Grad Novska

Pročelnica

Eva Đurić, dipl.oec.

 

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 6/11), privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, raspisala je
  

OGLAS

Za prijam u službu  Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarske djelatnosti, 1 izvršitelj/ica, na određeno radno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog dopusta. 
Sukladno raspisanom oglasu , koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Novska, s danom 18. prosinca 2015., objavljuju se

 

OBAVIJESTI  I  UPUTE
ZA PRIJAM VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Opis poslova: 

Prati objave najava te objava javnih poziva i natječaja nadležnih provoditelja te odgovara za poštivanje rokova, izrađuje projektne prijedloge za prijavu na natječaje i javne pozive za korištenje sredstava iz vanjskih izvora financiranje, obavlja poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Grada, usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te projekte, sudjeluje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija te promociji gospodarskih i turističkih potencijala, vođenje baze podataka o gospodarskim subjektima na području Grada, sudjeluje u rješavanju najsloženijih stručnih i tehničkih poslova,
obavlja poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poslove vezane uz poticanje poljoprivrede i turizma, kao i poslove vezane uz korištenje sredstava iz fondova Europske unije, praćenje i analiziranje provedbe programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva i dodijeljenih potpora za gospodarstvo i poljoprivredu, izrada Izvješća o provedbi programa poticanja i ostalih Izvješća iz djelokruga Odjela, praćenje i analiziranje stanja u području turizma te davanje prijedloga smjernica za unapređenje različitog oblika održivog turizma u Gradu,
surađuje i koordinira pripreme i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova te državnih tijela, vodi evidenciju projekata i odgovorna je za poštivanje rokova i tijeka projekata, pronalaženje izvora i novih načina financiranja i kreditiranja turističke ponude te razvoja malog i srednjeg poduzetništva i informiranje javnosti o istom 
sudjeluje u izradi općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada, pružanje stručne pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, 
obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


Podaci o plaći: 

Podaci o Plaći radnog mjesta propisani su Odlukom  o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Novske (»Službeni vjesnik«, broj 30/10, 49/10,11/11, 31/13 i 24/14). Slijedom toga plaća radnog mjesta , za koje se raspisuje oglas, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 3,5 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:

1.    Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 05/14),
2.    Zakon o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
3.    Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj28/10),
4.    Zakon o zadrugama („Narodne novine“ broj: 34/11, 125/13, 76/14)
5.    Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13),
6.    Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj: 47/14-pročišćeni),
7.    Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne Novine“ broj: 29/02, 63/07, 53/12, 56/13),
8.    Pravilnik o državnim potporama, poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 101/13)

 PRAVILA TESTIRANJA

1.  Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas.
4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.

5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu). 

7.Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).

8. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
Povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijamu u službu.
Pročelnica donosi rješenje o prijmu u  službu Višeg stručnog suradnika/ce za gospodarske djelatnosti, koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za to radno mjesto.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u  službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu  gradonačelniku u  roku 15 dana od dana primitka rješenja.

POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici i oglasnoj ploči Grada Novske.
   
GRAD NOVSKA

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti